Anker (II)


info: cjohanker@gmail.com

Laatste update: 14-03-2024. 


Stamreeks II van de familie Anker


"De Koningen van Schoonouwen"

 

Oorsprong: Stolwijk-Schoonhoven-Goudriaan

 

 

Mijn tweede Anker stamreeks heeft te maken met het Anker-Anker huwelijk van Cornelis Anker (1878-1939) met Neeltje Johanna Anker. Via dit huwelijk heb ik een tweede lijn richting de stamvader. Overigens waren Cornelis en Neeltje Johanna niet nauw verwant, er was sprake van een tiende-graads verwantschap.

De eerste Ankers in Stolwijk vormden een kleine familie. Hendrik Gerrits (Ancker) en zijn tweede vrouw Maria Jans kwamen rond 1694 naar Stolwijk en ze gingen wonen in het buurtschap Schoonouwen naast gemeentesecretaris Haak. Vandaag de dag is dat de lokatie van 'De Willemshoeve', Schoonouwenseweg 50/52. De oude hofstede was gebouwd op een terp en het laatste decennia van de 18e-eeuw was de naam van deze hofstede 'Veldzicht'. Tussen circa 1920 en 1930 is de oude boerderij gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor de huidige bebouwing.

Helaas is veel informatie op internet over de oudste Ancker afstamming niet correct. Met deze website probeer ik een eind te maken aan deze foutieve gegevens. De meeste websites suggereren een afstamming van de oudste familieleden binnen Stolwijk maar dat klopt niet. De afstamming van de familie loopt richting Goudriaan in de Alblasserwaard. De oudste persoon genaamd Anker (in directe lijn) is Hendrik Gerrits (Ancker), hij is de stamvader van nagenoeg alle Ankers die uit de Krimpenerwaard komen. De vader van Hendrik Gerritsz (Ancker) wordt op vele websites Gerrit Hendricksen Smit genoemd en diens vader Heijndrick Wouterse Smit. Uitgebreid onderzoek laat echter zien dat de afstamming waarschijnlijk anders verloopt en zijn oorsprong vindt in Goudriaan. Hendrick Gerritsz (Ancker) werd geboren in Goudriaan (1643) en zijn broer Jan de Ancker was de eerste persoon die daadwerkelijk de achternaam ging gebruiken. Hun ouders waren Gerrit Jans en Theuntje Ariens, woonachtig in Goudriaan. Deze gegevens doen vermoeden dat Hendrik Gerritsz (Ancker) uit een eerder huwelijk met Mariechjen Jacobs (Buul) in zijn geboorteplaats Goudriaan twee kinderen had gekregen; Arije en Theuntje(n). Het onderzoek naar deze oudste afstamming is overigens niet door ondergetekende uitgevoerd maar ik heb wel contact met de onderzoeker. Zijn gegevens heb ik vertaald naar deze website. 

De Ankers komen dus hoogstwaarschijnlijk uit Goudriaan. Circa 1680/1690 staken ze de Lek over en verhuisden van de Alblasserwaard naar de Krimpenerwaard. De broer van onze directe voorouder Hendrik Gerritsz (Ancker) was Jan de Ancker, en hij was de eerste persoon die de naam Ancker ging voeren, alleen wel met het tussenvoegsel 'de' ertussen. In Goudriaan zijn geen verwijzingen naar de naam Ancker gevonden, wel in Schoonhoven. Broer Jan de Ancker vertrok als eerste van Goudriaan naar Schoonhoven en onze voorouder, zijn broer Hendrik Gerritsz (Ancker), ging via Polsbroek en Vlist naar Stolwijk waar de familie tot op de dag van vandaag woonachtig is. De tak van Jan de Ancker heeft geen mannelijke nakomelingen meer, de tak van zijn broer des te meer. 

In 1703 was Hendrik Gerritsz (Ancker) in Stolwijk getuige bij het huwelijk van zijn zoon Arije met Marijtje Dionys, bij deze aantekening werd door hem voor het eerst de naam Ancker gebruikt (in navolging van zijn broer). Arije Hendricksz Ancker en Marijtje Dionys kregen in Stolwijk twee kinderen; een dochter Marijtje in 1703 en zoon Willem in 1705. Hendrik Gerritsz (Ancker) en zijn zoon Arije Hendricksz Ancker overleden beiden slechts drie jaar later in 1706. Tot dan toe vormden de Anckers in Stolwijk een kleine familie. Tussen 1706 en 1726 was Willem Ariensz Anker zelfs de enige mannelijke Anker te Stolwijk. De voortzetting van de familie hing aan een zijden draad.

Maar vanaf zoon Willem Ariensz Anker begon de familie zich flink uit te breiden en dit zette stevig door in de generaties die volgden. Op 10 april 1712 liet Willem's moeder Marijtje Willems Dionijs een akte van voogdij opstellen waarin ze verklaarde niet zelfstandig voor haar zoon Willem te kunnen zorgen (hij was dus enig kind op dat moment, zijn zusje was eerder overleden). In de akte werden haar broer Cornelis Willemsz Dionijs en haar neef Jan Cornelisz Dionys tot voogden aangesteld. Hoogstwaarschijnlijk was het duidelijk dat moeder Marijtje niet lang meer te leven had want twee weken later kwam Marijtje Willems Dionijs te overlijden. Willem Ariens Anker was in 1712 de enige nog in leven zijnde mannelijke Anker te Stolwijk en werd grootgebracht door de familie Dionys. 

Dit was een periode van nauwe verbintenis tussen de familie Dionijs en Willem Ariensz Anker. De familie Dionijs schijnt een vermogende familie geweest te zijn. Vermoedelijk was dit de basis voor het latere bezit van Willem Ariensz Anker. Volgens zeggen is het grote bezit van Willem te danken aan een erfenis die voortkwam uit de familie Dionijs. De naam Dionijs te Stolwijk stierf uit met de beide mannelijke Dionijsen die als voogd van Willem waren aangesteld. 

In 1725 trouwde Willem Ariensz Anker met Lena van der Neut en twee jaar later (1727) werd Willem genoemd als erfgenaam van zijn voogd Cornelis Willems Dionijs. In 1736 werd beschreven dat hij zijn "meue" Ootje Willems Dionijs moest onderhouden. Dit duidt er op dat Willem in het bezit was gekomen van de nodige financiële middelen, hoogstwaarschijnlijk via een erfenis uit de familie Dionijs. Hij was op dat moment al in het bezit van 2 hofsteden met circa 30 hectare land in Schoonouwen.Vanaf halverwege de achttiende eeuw breidde het bezit van Willem zich uit in Kort Schoonouwen, Lang Schoonouwen en Koolwijk. Het totaal verworven bezit was in 1778 (volgens een akte van verloting) 3 hofsteden en circa 80 hectare land. Hij was ongetwijfeld een belangrijke persoon in de Stolwijkse gemeenschap want naast een 'grote boer' was hij halverwege de achttiende eeuw gedurende meerdere jaren ook 'gesworene' van Stolwijk. 

Willem Ariensz Anker kwam te overlijden in 1764 op 59-jarige leeftijd. Het impost op het begraven bedroeg 15 gulden (van zijn vrouw Lena 30 gulden in 1777), dit wijst op een hoge mate van welstand van beiden. Lena bedacht dat er na haar overlijden wel eens problemen zouden kunnen ontstaan bij de boedelscheiding. Zij had vier kinderen en 'maar' drie hofsteden; twee in Schoonouwen en een in Koolwijk. In dat jaar ging zij met haar kinderen naar notaris Leendert Boer en liet een akte opstellen waarin werd bepaald dat de drie hofsteden t.z.t. naar haar drie zoons zouden gaan, die ze dan onderling moeten verdelen. Dochter Maria Anker (op dat moment al gehuwd met Thomas Blom) kreeg circa 6 hectare hooi- en hennepland en daarnaast ook nog 4.000 gulden in contanten en voor haar kinderen kreeg ze 6 zilveren ducatons. Moeder Lena van der Neut overleed in 1777 en de verdeling van de boerderijen vond plaats op 19 juni 1778 en werd vastgelegd in een notariële akte. Zoon Klaas Anker kreeg hofstede Lang Schoonouwen nummer 4 (circa 50 hectare). Zoon Hendrick Anker kreeg hofstede Lang Schoonouwen nummer 9 (circa 43 hectare). Zoon Dirck kreeg de hofstede in Koolwijk (circa 43 hectare). Klaas moest aan Hendrik 1.750 gulden en aan Dirk 2.750 gulden betalen wegens overbedeling. Hendrik moest aan Dirk nog 800 gulden betalen. 

Vanaf Willem Ariensz Anker en Lena van der Neut's drie zonen Klaas, Hendrik en Dirk (die ieder ook weer zonen kregen) begint de Ankerfamilie op gang te komen en vertakt de stamboom Anker zich in hoog tempo. Nagenoeg iedere Anker met oorsprong Stolwijk stamt dus af van één van de drie zonen van Willem Ariensz Anker (1705-1764) en Lena van der Neut. Uiteindelijk breidde het bezit van de familie zich uit naar vier hofsteden op Schoonouwen. De zonen van Klaas en Hendrik verwierven bovendien grote stukken land op Bovenkerk en verdere bezittingen in Schoonouwen en Koolwijk. Op enig moment in de eerste helft van de negentiende eeuw bezaten zij zeven of acht boerderijen en circa 150 hectare land rondom Stolwijk. De benaming Koningen van Schoonouwe is dan ook niet overdreven want met zoveel grond in bezit bepaalden ze voor een belangrijk gedeelte wat er met dit gebied gebeurde. Na verloop van tijd versnipperde het bezit van de familie a.g.v. scheiding en verdeling van de boedels, verkoop en zelfs emigratie naar de U.S.A. De teloorgang van de hennepteelt zal ook een negatieve invloed gehad hebben. Slechts enkele Ankers waren nog in staat om een groot boerenbedrijf draaiende te houden.  

 

Hennep

Meerdere oudere generaties Anker voor circa 1850 waren bouwman en combineerden hennepteelt, veeteelt en andere vormen van landbouw. Het verbouwen van hennep was hierbij waarschijnlijk een belangrijke inkomstenbron waarbij veeteelt nodig was om te kunnen bemesten. Uit de nalatenschap van de stamvader der Stolwijkse Ankers, Willem Ariensz Anker (generatie VIII), blijkt dat hij zich hiermee bezig hield. Zijn zoon Klaas zette dit voort, en diens zoon Cornelis Anker (generatie VI) was bij zijn overlijden in het bezit van aanzienlijke bedragen als gevolg van de hennepteelt. Hennep was belangrijk voor Holland als varende natie. Veel touw en zeil was er nodig om de vloot varende te houden; deze stamreeks Anker in Stolwijk profiteerde hiervan flink tot halverwege de negentiende eeuw. Mogelijk waren de oudere generaties voor Willem Ariens Anker ook al henneptelers. De hoge welstand van Willem Ariensz Anker was voor een belangrijk deel dan ook het gevolg van de hennepteelt en handel. Het verbouwen en verwerken van hennep was arbeidsintensief waar de hele familie mee bezig was, vaak werden daggelders ingehuurd om te helpen. Uiteindelijk werd de hennep vervoerd naar Schoonhoven waar het op de waag werd verhandeld en vervolgens via beurtschippers vervoerd naar de Zaanstreek.  

 

De naam

Op dit moment is het nog onduidelijk waar de naam Anker precies vandaan komt. Meestal wordt de naam Anker in verband gebracht met de scheepvaart (een anker van een schip) maar een mogelijke link tussen de Ankers in Stolwijk/Schoonhoven en de scheepvaart heb ik niet kunnen ontdekken. Maar een anker was vroeger ook een grote inhoudsmaat voor wijn; één anker was een klein vaatje (ongeveer 35 liter) en zes ankers maakten een okshoofd. Soms namen mensen de naam aan van het huis of de plek waar ze woonden en er zou in dit geval dus een huis of een plek in Schoonhoven geweest moeten zijn die de naam had. Maar daar is mij niets van bekend. Tot slot is er ook nog het religieus christelijke symbool van een anker als teken van hoop. Dit is zeker een goede mogelijkheid als oorspronkelijke bedoeling van de naam. De eerste Anker die de naam ging voeren was Jan de Ancker, de broer van Hendrick Gerrits (Ancker). Jan de Ancker was rond 1680 woonachtig in Schoonhoven en gebruikte nog de tussenvoeging 'de'. Verder onderzoek naar deze Jan de Ancker (beroep?) verschaft misschien meer duidelijk over de oorsprong van de naam. 

In Nederland zijn de Ankers verdeeld in drie of vier families die niet aan elkaar verwant zijn (althans niet aangetoond). De Ankers met oorsprong Stolwijk is de grootste familie. Daarnaast is er een familie Anker in Zeeland (de advocatenbroers zijn hiervan nazaten) en nog een andere familie rondom Urk/Blokzijl. Natuurlijk zijn er ook Anckers op andere plekken maar grofweg kan men het onderverdelen in bovenstaande drie families. In de zeventiende-eeuw was er in Gouda ook een pijpenmaker Hendrick Jansz Ancker werkzaam. Omdat Stolwijk onder de rook van Gouda ligt lijkt het aannemelijk dat er een link is tussen Stolwijk en Gouda. Er is echter geen enkele aanwijzing gevonden.

Note:

 

■ Het bovenstaande verhaal is voor een groot deel afkomstig uit het concept boekwerkje:

'De familie Anker te Stolwijk, de koningen van Schoonouwe', samengesteld eind jaren '90 door John Anker. 

■ De afstamming naar Heijndrick Wouterse Smit, zoals op veel websites vermeld is vrijwel zeker onjuist! Helaas is deze foute informatie in de beginjaren van het internet door velen blind gekopieerd. De gegevens op deze site over de oudste generaties Anker te Goudriaan en Schoonhoven zijn het resultaat van onderzoek naar de familie uitgevoerd door John Anker en H. de Bruijn (Boxmeer). De conclusies over de afstamming richting Schoonhoven/Goudriaan zijn door hen getrokken, en ondergetekende is tot dezelfde conclusie gekomen. Graag ga ik in discussie over de oudste generaties en hun herkomst. 

■ Informatie over de jongste generaties Anker (vanaf Abraham Anker, generatie IV) komen voort uit eigen onderzoek. 

■ Let wel; dit is een persoonlijke stamreeks (in rechte lijn), het is niet de complete Anker stamboom. 

 

Mijn tweede Anker stamreeks

Elf generaties:

I. Klaas Anker § Privé

II. Abraham Anker § Maria Johanna Ravensberg

III. Neeltje Johanna Anker § Cornelis Anker

IV. Jan Anker § Lena Slappendel

V. Willem Anker § Neeltje Verburg

VI. Jan Anker § Neeltje de Vreugt

VII. Dirk Anker § Marrigje Prins

VIII. Willem Ariensz Anker § Lena Claasse van der Neut

IX. Arije Hendriksz Ancker § Marijtje Willems Dionijs

X. Hendrick Gerritsz (Ancker) § Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Alias: Buul)

XI. Gerrit Jans § Theuntje Ariens
Eerste generatie

Klaas Anker, *07-10-1934 Bergambacht, + 08-02-1992 Bergambacht.

Zoon van Abraham Anker en Maria Johanna Ravensberg (zie generatie II ↓).

Gehuwd (05-07-1956); drie kinderen.

 

► Kantoorhouder der PTT te Bergambacht.

► Gemeenteambtenaar Rotterdam. 

► Financieel ambtenaar gemeente Gouderak.

► Chef financiën gemeente Ouderkerk a/d IJssel en 1e loco-gemeentesecretaris Ouderkerk a/d IJssel.
 
Tweede generatie

Abraham (Bram) Anker, *12-12-1900 Stolwijk  + 25-12-1987 Bergambacht. Zoon van Cornelis Anker en Neeltje Johanna Anker.

Gehuwd met Maria Johanna Ravensberg  *19-06-1903 Boskoop + 20-06-1994 Schoonhoven. Dochter van Willem Jacobus Ravensberg en Neeltje Radder. Gehuwd op 24-08-1923 te Bergambacht.

 

► Beroep: Bram Anker was huisschilder en van 1945 t/m 1966 koster van de Nederlands-Hervormde kerk te Bergambacht. 


1900-1904: Wijk A nr. 15 (geboorte) en kortstondig Wijk G nr. 4 (bij grootouders) te Stolwijk

1904-1906: Wijk C nr. 67 te Stolwijk

1906-1917: Nieuwstraat 225b, Voorstraat 277 en de Fransestraat 257c te Ameide (ZH)

1917-1923: Hoofdstraat 16/18 (postkantoor) te Bergambacht.

15-11-1923: Inwonend bij schoonouders Ravensberg.

02-01-1930: De Meent in Bergambacht.

07-10-1934: Hoofdstraat 16.

Circa 1936: Wijk B nr. 191 

Circa 1936: 1 jaar Capellelaan, Ammerstol.

30-11-1937: Wijk C nr. 235 (Raadhuisstraat, naast café 't Centrum) te Bergambacht.

09-10-1939: Wijk C nr. 170 (Hoofdstraat 18) te Bergambacht.

19-09-1951: Voorstraat 2 (kosterswoning) te Bergambacht.

19-08-1966: Hoofdstraat 16 (linkerzijde van dubbel woonhuis/oude postkantoor) te Bergambacht.

10-10-1984: Hoofdstraat 12 te Bergambacht.

 

Vijf kinderen van Abraham en Maria Johanna:

01. Cornelis Anker, *05-02-1924 Bergambacht, +13-03-2004 Tiel.

Gehuwd § met Martha Johanna Uittenbogaard, *24-12-1926 Stolwijk, +21-12-1995 Utrecht. 

Drie kinderen.

► Cornelis was werkzaam bij de PTT.

02. Willem Jacobus Anker, *30-07-1927 Bergambacht, +16-10-2016 Voorthuizen. 

Gehuwd, twee kinderen.

Werkzaam bij de rijkspolitie.

03. Kind Anker (m), 

Gehuwd, twee kinderen.

04. Klaas Anker, *07-10-1934 Bergambacht, +08-02-1992 Bergambacht (zie generatie I ↑).

05. Jan Cornelis Anker, *17-12-1937 Bergambacht, +28-01-1989 Rotterdam. 

Gehuwd, twee kinderen.

   Derde generatie

Neeltje Johanna Anker, *21-12-1872 Stolwijk, +21-02-1919 Bergambacht.

Gehuwd met Cornelis Anker, 05-02-1878 Stolwijk, +01-01-1939 R'dam (Kralingscheveer), zoon van Abraham Anker en Dirkje van Eck.

 

Neeltje Johanna was voor haar huwelijk werkzaam als dienstbode bij koopman/kerkorganist P. Kroon te Stolwijk (Wijk A nr. 2). In 1919 na een ziekbed overleden. Cornelis was Kantoorhouder der PTT te Bergambacht en Kralingsche Veer (R'dam). Na het overlijden van Neeltje Johanna Anker hertrouwde Cornelis met Willemina van Zoest.

Adressen: 1900: wonende te Stolwijk, wijk A nummer 15, 1904: wonende te Stolwijk, wijk C nummer 67, 1906-1917: Nieuwstraat 225b, Voorstraat 277 en de Fransestraat 257c te Ameide (ZH), 1917-1919: Hoofdstraat 16-18 (postkantoor) te Bergambacht.

 

Drie kinderen:

01. Abraham Anker, *12-12-1900 Stolwijk  +25-12-1987 Bergambacht.

Zie generatie 2.

 

02. Lena Anker, *24-05-1904 te Stolwijk, +09-07-1904 Stolwijk. 

 

03. Jan Cornelis Anker, *05-02-1913 te Ameide, +15-03-1978 Capelle a/d IJssel.

Gehuwd § 10-05-1939 R'dam met Lena Anker (nicht), *23-06-1917 R'dam, +02-10-2002 R'dam, dochter van Johannis Anker en Maria Cornelia Schouten.

► Jan Cornelis volgde in 1939 zijn vader op als Kantoorhouder der PTT te Kralingse Veer (R'dam).

Gehuwd; vier kinderen.
Vierde generatie

Jan Anker, *04-11-1845 Stolwijk, +05-10-1927 Rotterdam.

Gehuwd § 05-04-1872 te Gouderak met Lena Slappendel, *05-06-1841 Gouderak, +07-04-1910 Gouda, dochter van Jan Slappendel en Jannigje de Graaf.

 

Jan was: boerenarbeider, bouwman, veehouder, koopman(1899-1911), grondwerker, gemeentereiniger(1913-1915), arbeider. Jan was vrijgesteld voor de Nationale Militie wegens broederdienst. Jan had meerdere halfbroers en halfzussen uit het eerste huwelijk van zijn moeder Neeltje Verburg met Jan Buijense. Volgens overlevering zaten Jan en Lena goed bij kas; Jan was zijn kinderen regelmatig financieel behulpzaam (Zoon Jan Willem met bouw van de motorboot Jacoba Helena, dochter Lena met een café te Gouda en dochter Neeltje Johanna en schoonzoon Cornelis bij de aankoop van een woonhuis). In 1917 was Jan eigenaar van 5 huizen met tuin en erven te Gouda. Mogelijk kwamen de verkregen financiële middelen uit slimme aan-en verkoop van onroerend goed.

Adressen:

01-05-1872: Beyersche 267 te Stolwijk.

1886 - 1889: Oude Gouwe 23a te Gouda.

15-10-1889: Goejanverwellesluis te Gouda.

27-02-1895: Voorwillens S15c (laterwaarschijnlijk nr. 38) te Gouda.

1899 - 1905: Karnemelksloot R575 zuidzijde (later nr. 82) te Gouda.

1906 - 1911: Graaf Florisweg 85 (later nr. 24) te Gouda.

1912 - 1916: Aan de derde kade 67 te Gouda.

14-12-1916: Graaf Florisweg 24 te Gouda.

10-10-1917: Hoofdstraat 16/18 (postkantoor) te Bergambacht (bij dochter Neeltje Johanna).

08-04-1920: Lethmaethstraat 16 te Gouda (bij dochter Lena).

06-12-1921: De Buijserlaan196b te Rotterdam (bij zoon Johannis; ook overlijdensadres).

 

Zes kinderen van Jan en Lena:

01. Neeltje Johanna Anker, *21-12-1872 Stolwijk, +21-02-1919 Bergambacht.

Voor haar huwelijk was Neeltje Johanna dienstbode te Stolwijk.

 

02. Jan Willem Anker, *23-09-1874 Stolwijk, + 25-07-1953 R'dam.

Gehuwd § 22-09-1897 R'dam met Jacoba Smits, 20-03-1873 Numansdorp, +21-07-1959 R'dam.

Jan Willem was schipper (H) van de "Jacoba Helena", naar verluidt gebouwd met behulp van een erfenis of met geld van zijn vader. 

► De "Jacoba Helena" was een motorboot en werd voor 10.000 gulden gebouwd  bij scheepswerf De Dageraad in Woubrugge (Lengte:26,06, breedte:4,68, diepte:1,64, tonnage:99). 

Daarvoor deed hij beurtdiensten op een houten zeilschip voor een bedrijf in Oosterhout. 

Volgens overlevering vaarde Jan Willem in de 'Wilde vaart' en vervoerde hij veel bloembollen. 

De "Jacoba Helena" is overgegaan op zonen Willem en Goris. Later (na 1948) alleen eigendom van zoon Willem. Er is toen een zetschipper gaan varen op de "Jacoba Helena". 

Jan Willem hoefde niet aan de dienstplicht te voldoen.

Adressen:

xx-xx-1897: Na het huwelijk wonende te R'dam (2e Diergaardestraat 45) en komende van Gouda.

24-04-1899: Scheepmakerij (wijk 1 nr. 19) te Delft.

04-03-1904: De eerste Nieuwsteeg 1a te Delft. 

xx-xx-1913: Woonplaats aan boord van de motorboot "Avontuur" p/a de Leuvehaven (Wolfshoek) te R'dam.

22-05-1916: Van R'dam naar Oosterhout.

01-01-1921: Wonende te Oosterhout aan boord van de "Jacoba Helena".

28-03-1924: Verhuisd van Oosterhout terug naar R'dam. wonende aan boord van de motorboot "Jacoba Helena" p/a Vischersdijk 85 te R'dam.

29-09-1934: Prins Hendrikkade o/z 30a.

07-04-1937: Maaskade 62a.

xx-xx-1940: Huis aan de Maaskade gebombardeerd en verhuisd naar de Grondsheerenstraat. Na een kort verblijf teruggekeerd naar de Maaskade.

xx-xx-1953: Maaskade 90b

 

Kinderen van Jan Willem Anker en Jacoba Smits:

I. Jan Anker, *03-01-1898 R'dam.

Gehuwd § 07-06-1922 met Gerredina Vermeij *26-03-1900 Dordrecht.

► In 1957 wonende: Boezemdwarsstraat 4 te R'dam

Vijf kinderen. 

 

II. Bastiaan Anker, *24-04-1899 Delft, +01-08-1962 R'dam.

Gehuwd §11-04-1923 met Cornelia Hulscher, *05-09-1899 Oudshoorn (Alphen a/d Rijn).

► Bastiaan was schipper (binnenvaart) op o.a. het motorschip "Avontuur". 

► 29-09-1923 wonende aan boord van de "Jacoba Helena" p/a P.A. Schijf, Visschersdijk 85. 

► 10-10-1935 wonende aan boord van de "Jacoba Helena" p/a P.A. Schijf, Visschersdijk 85. 

► 19-06-1936 wonende aan boord van de "Jacoba Helena" p/a vader J.W. Anker, Prins Hendrikkade 30a. 

► 07-04-1937 wonende aan boord van de "Jacoba Helena" p/a vader J.W. Anker, Maaskade 62a.

Drie kinderen. 

 

III. Helena Anker, *04-03-1904 Delft, +01-12-1989.

Gehuwd § 03-12-1930 met Lambertus Snijder, *26-01-1903 Zwolle.

► Lambertus Snijder was zetschipper.

Een kind.

 

IV. Willem Anker, *22-08-1906 R'dam.

Gehuwd § 14-07-1932 Amsterdam met Elsje Jansen, *05-10-1908 R'dam.

► Willem was schipper. 

Samen met broer Goris nam Willem het schip Jacoba Helena over van vader Jan-Willem. Goris heeft zijn helft later verkocht aan Willem. Er is toen een zetschipper op de Jacoba Helena gaan varen.

Twee kinderen. 

 

V. Goris Anker, *10-05-1910 R'dam, +10-10-1988 Roosendaal.

Gehuwd § 19-05-1937 R'dam, § met Elizabeth Pieternella Lindenbergh, *01-01-1915 R'dam, +29-03-2004.

Samen met broer Willem nam Goris het schip "Jacoba Helena" over van vader Jan-Willem. Goris heeft zijn helft later verkocht aan broer Willem. Er is toen een zetschipper op de "Jacoba Helena" gaan varen. 

► Goris was zetschipper en later kapitein bij de sleepdienst Maas. 

►Circa 1937: wonende aan boord van de "Jacoba Helena" p/a J. Lindenbergh, Prins Hendrikkade 6a. 

►21-01-1938: wonende: Prins Hendrikkade 12b. 

► Gewoond hebbende: Covelijnsdijk 80 te Roosendaal.

 

VI. Johannes Anker, *28-02-1913 Delft, + 21-03-1913 R'dam. 

 

VII. Neeltje Anker, *28-02-1913 Delft, + 03-03-1913 R'dam.

 

VIII. Johannes Anker, *19-07-1915 Oudshoorn, + 29-01-1917 R'dam.

 

 

03. Willem Anker, *27-09-1877 Stolwijk, + 03-12-1949 R'dam.

Gehuwd §10-12-1902 R'dam met Lobrechta van der Hoven, *16-12-1877 Reeuwijk, +24-01-1923 R'dam.

Beroep: schipper, havenarbeider, bootwerker, walk-kapitein bij de firma Braakman te R'dam. 

► 10-03-1896: nog dienende (Nationale Militie).

Adressen:

25-05-1898: komende van Gouda naar Rotterdam, en wonende aan boord van de Leidsche pakschuit, p/a Noord singel 110.

xx-12-1902: Jufferstraat 53 R'dam.

Later wonende aan boord van de Doesburgsche lighter no.1(ligplaats Wolfshoek) en Boezemstraat 105.

02-01-1931: Boezemstraat 103a en later Lavendelstraat 7b.

 

Acht kinderen van Willem en Lobrechta:

I. Maria Magdalena Anker, *06-05-1903 R'dam, + na 1975. Gehuwd § 28-02-1923 R'dam met Hendriksen Adam den Herder, 20-09-1896 R'dam, +04-12-1975 R'dam.

Vijf kinderen. 

 

II. Arie Anker, *09-02-1905 R'dam.

Gehuwd § 21-12-1927 met Jacoba Fortuin, *28-12-1906 Amsterdam, +23-05-1995 R'dam.

► beroep: Lijnwerker R.E.T. 

Adressen: Boezemstraat 103a (1927), Lavendelstraat 5a (1930), Moerkerkestraat 126b (1935), Voetjesstraat 22b (1935) te R'dam.

Twee kinderen.

 

III. Jan Anker, *09-02-1905 R'dam.

Gehuwd § 07-11-1928 met Cornelia Maria Wegman.

Twee kinderen.

 

IV. Lena Anker, *14-02-1907 R'dam.

Gehuwd § 17-09-1930 met Hendrik Kuipers, *27-04-1909 R'dam

► Hendrik Kuipers was havenarbeider. 

Adressen: 17-09-1930: Boezemstraat 103a R'dam, 30-08-1934: Lavendelstraat 19b R'dam, 02-04-1935: xxx Floriststraat 18b R'dam.

Drie kinderen.

 

V. Willem Pieter Anker, *24-09-1909 R'dam, +05-12-1911 R'dam.

VI. Agatha Johanna Anker, *02-07-1911 R'dam, +19-04-1916.

VII. Willem Pieter Anker, *24-01-1914 R'dam, +1964 R'dam.

Gehuwd § 14-12-1938 met N.N.

VIII. Agatha Neeltje Anker, *23-08-1916 R'dam.

Gehuwd § 06-10-1937 met Hendrik de Boo van Uijen, *28-06-1906 Vlissingen.

 

04. Johannis Cornelis Anker, *24-02-1878 Stolwijk, + 08-12-1880 Stolwijk.

 

05. Lena Anker, *22-09-1880 Stolwijk, + 06-05-1936 Gouda.

Gehuwd 26-04-1905 Gouda met Johannes Jacobus van Loon, *03-01-1883 Gouda, +16-06-1935 Gouda.

J.J. van Loon was machinist, later caféhouder van de Rietvoorn aan de Veerstal (en de Centrale? ).

Adressen: 1906 - ca.1915: Bockenbergstraat 10 te Gouda, ca.1915 - 1921: Lethmaethstraat 16 te Gouda, 1921: Lazaruskade 2 te Gouda, ca. 1924 - 1932: Veerstal 32 te Gouda (café De Rietvoorn).

 Negen kinderen van Lena en Johannes Jacobus:

I. Francina Helena van Loon, *05-10-1905 Boskoop, +23-08-1969 Utrecht.

Gehuwd 12-10-1927 Gouda met Arie Hageman. Vier kinderen. 

II. Helena Francina van Loon, *12-07-1907 Gouda.

III. Teuntje Pieternella van Loon, *29-12-1909 Gouda.

IV. Johanna Wilhelmina van Loon, *19-06-1911 Gouda, +28-03-1967 Gouda.

Gehuwd met J. Langendam.

V. Johannes Jacobus van Loon, *10-07-1913 Gouda.

VI. Neeltje Johanna van Loon, *15-09-1916 Gouda, +09 -05-1966 Gouda.

Gehuwd met Jan Johannes Hammer.

VII. Teunis Pieter van Loon, *23-06-1918 Gouda.

VIII. Catharina Elisabeth van Loon, *02-01-1921 Gouda, +14-10-1975 Gouda.

Gehuwd met B. de Jong. 

IX. Elisabeth Catharina van Loon, *15-11-1924 Gouda,

 

 

06. Johannis Anker, *14-06-1884 Stolwijk, 30-11-1973 Zaltbommel.

Gehuwd 12-12-1906 R'dam met Maria Cornelia Schouten, *25-02-1885 Bergambacht, +10-06-1939 R'dam. 

Johannis was Timmerman (o). 

► 14-03-1904: dienende (Nationale Militie).

Adressen: xx-xx-1906: Korte Wijnstraat 20 R'dam, komende van Gouda, 15-11-1906: Putschestraat 2 R'dam, 03-01-1908: vertrokken naar Gouderak, 08-01-1909: Katendrechtse Lagedijk 304b te R'dam, later verhuisd naar De Buijserlaan196b te R'dam, 16-01-1932: Wolphaertsbocht 386 te R'dam.

 

Zes kinderen van Johannis Anker en Maria Cornelia Schouten:

I. Jan Jacob Anker, *28-01-1907 R'dam, +19-12-1988. Gehuwd § 01-11-1933 R'dam met Cornelia Trijntje Villerius,*18-12-1907 R'dam, +07-07-2001.

► beroep: kantoorbediende

Adressen: Brielschelaan 316a (1933), Zuidhoek 38b (1937) en Wolphaertsbocht 386 te R'dam.

Een kind. 

 

II. Maria Neeltje Anker, *16-03-1910 R'dam, + voor 1996.

Gehuwd 23-12-1936 R'dam met Jacob den Hollander, *15-01-1906 Haastrecht.

Drie kinderen.

 

III. Johannes Anker, *31-01-1914 R'dam, +24-07-1992 Ouderkerk a/d IJssel.

Gehuwd 04-09-1940 Gouda met A van den Broek (echtsch 1979). 

Twee kinderen.

 

IV. Lena Anker, *23-06-1917 R'dam, +02-10-2002 R'dam.

Gehuwd 10-05-1939 R'dam met (neef) Jan Cornelis Anker

Vier kinderen.

 

V. Jacob Anker, *25-10-1923 Rotterdam, + na 1996.

Gehuwd  met onbekend. 

Drie kinderen.

 

VI. Neeltje Anker, *05-09-1925 Rotterdam, + na 1996.

Gehuwd § met Jilles de Vries

Twee kinderen. 

 

Vijfde generatie

Willem Anker, *05-02-1820 Stolwijk, +26-01-1889 Stolwijk.

Gehuwd § 09-08-1845 Stolwijk met Neeltje Verburg, *07-02-1806 Stolwijk, +27-09-1849 Stolwijk, dochter van Jacob Ariensz Verburg en Adriana de Graaf.

 

► Willem was bouwman. 

► Adres 1850-1860: Bovenkerk 34. 

► Willem Anker heeft zijn dienstplicht vervuld bij het regiment Grenadiers en Jagers (10-03-1844 gepasporteerd). Lengte:1 el, 625 strepen, aangezicht en voorhoofd:breed, ogen:grijs, neus:dik, mond:groot, kin:breed, haar en wenkbrauwen: lichtbruin. 

► Neeltje Verburg was eerder gehuwd met Jan Buijense (+21-08-1844 Stolwijk). 

► Willem Anker heeft tijdens zijn leven een aantal maal zijn huishoudster (Klaasje Verburg en later haar zuster) tot enige en algehele erfgenaam benoemd, zonder zoon Jan te noemen. Beide huishoudsters waren familie van zijn vrouw Neeltje Verburg die reeds lang overleden was. Na het overlijden van Willem wordt op last van Jan de bezittingen opgemaakt. Willem liet echter meer schulden dan bezittingen na. Het bedrag van 500 gulden, dat hij in zijn laatste testament voor zijn huishoudster had bestemd, was niet eens aanwezig na verkoop van de bezittingen. 

 

Zoon van Willem en Neeltje:

01. Jan Anker, *04-11-1845 Stolwijk, +05-10-1927 R'dam.

Zoon Jan had halfbroers en halfzussen uit het eerste huwelijk van zijn moeder Neeltje met Jan Buijense:

I. Aafje Buijense, *28-12-1833 Bergamabcht, +21-07-1925 Stolwijk.

II. Gerrit Buijense, *15-05-1837 Stolwijk, +25-12-1906 Haastrecht.

III. Adriana Buijense, *15-11-1835, +05-10-1881 Stolwijk.

IV. Jacob Buijense, *17-03-1841 Stolwijk, +29-02-1908 Berkenwoude.

Jacob was getuige tijdens het huwelijk van halfbroer Jan Anker in 1872.

V. Neeltje Buijense, *22-03-1839, +14-07-1915 Nieuw-Lekkerland.

VI. Maarten Buijense, *03-07-1843 Stolwijk, +15-12-1927 Schoonhoven.
 

 

 
Zesde generatie

Jan Anker, Ged. 06-12-1772 Stolwijk, +21-05-1837 Stolwijk.

Gehuwd § 13-05-1803 te Stolwijk met Neeltje de Vreugt, ged. 22-09-1782 Stolwijk, +16-09-1839 Stolwijk, dochter van Cornelis de Vreugt en Jannigje Dekker.

 

Het impost op het huwelijk bedroeg voor ieder 6 gulden (totaal 12). 

Neeltje de Vreugd was voogdesse over Marrigje, Willem, Maria, Adriana, Hester, Willemijntje en Cornelis, wonende Stolwijk 185. 

Jan Anker was Bouwman. 

Memorie van Successie: 32078 kanton Gouda (aktenr.134, fol.56). 

De kinderen krijgen de helft in een hofstede bestaande uit een huis en hooiberg (56 roeden en 84 ellen) staan de en gelegen te Stolwijk. En de helft van 14 roeden, 19 ellen gelegen als voren. De helft in een stuk hennep en griendland (36 roeden) gelegen als voren. De helft in 8 bunders, 51 roeden en 57 ellen hooi- en griendland gelegen op Bulkwijk te Haastrecht. De helft in 1 bunder, 41 roeden, 93 ellen hooiland gelegen als voren. Idem de helft in een bunder, 73 ellen hooiland gelegen als voren.

 

Achttien kinderen van Jan en Neeltje:

01. Dirk Anker, *02-01-1804 Stolwijk, +22-02-1833 Stolwijk.

02. Jannigje Anker, *28-03-1805 Stolwijk, +19-06-1827 Stolwijk.

03. Cornelis Anker, *13-04-1806 Stolwijk, +10-06-1810 Stolwijk.

► Begraven in de NH kerk Stolwijk. Graf nr. 102, toebehorende Thomas Blom (gemerkt: Claas Eldertsen, 3e regel van het zuiden af).

04. Willem Anker, *30-11-1807 Stolwijk, +07-12-1809 Stolwijk.

► Begraven in de NH kerk Stolwijk. Graf nr. 102, toebehorende Thomas Blom (gemerkt: Claas Eldertsen, 3e regel van het zuiden af).

05. Margje Anker, *13-01-1809 Stolwijk, +29-06-1816 Stolwijk.

06. Willemijntje Anker, *23-02-1810 Stolwijk,

Gehuwd § (1) op 13-02-1830 Stolwijk met Teunis Burger en (2) 21-10-1854 Stolwijk met Cornelis Zaanen.

07. Cornelis Anker, *16-04-1811 Stolwijk, +03-06-1848 Smilde.

Beroep: Arbeider (1839) en Kramer (1848), ongehuwd. 

► Cornelis heeft in 1837 vermoedelijk zes maanden gevangenisstraf gekregen te Hoorn (NH), vanwege diefstal.

08. Willem Anker, *16-07-1812 Stolwijk, +10-09-1812 Stolwijk.

09. Neeltje Anker, *18-01-1814 Stolwijk, +15-01-1836 Stolwijk.

010. Jan Anker, *28-05-1815 Stolwijk, +12-06-1815 Stolwijk.

011. Willem Anker, *28-10-1816 Stolwijk, +23-11-1816 Stolwijk.

012. Margje Anker, *09-09-1818 Stolwijk, +22-02-1905 Boskoop.

Gehuwd § 31-03-1845 Boskoop met Huibert Sliedrecht, *26-12-1819 Broek c.a. +06-08-1854 Boskoop. 

Voor haar huwelijk was Margje dienstmeid. 

Huibert Sliedrecht was tijdens zijn huwelijk onvermogend.

013. Willem Anker, *05-02-1820 Stolwijk, +26-01-1889 Stolwijk. (zie generatie V ↑)

014. Maria Anker, *04-04-1821 Stolwijk, +29-06-1868 Lekkerkerk.

Gehuwd § 28-12-1842 Zuidbroek met Adriaan Slingerland.

Voor haar huwelijk dienstmeid.

015. Adriana Anker, *28-10-1822 Stolwijk, +22-11-1850 Stolwijk.

Gehuwd § 02-02-1848 met Klaas van Eijk.

Dienstmeid bij Jan Buyense en Neeltje Verburg, Bovenkerk 25

016. Hester Anker, *15-05-1824 Stolwijk, +07-10-1824 Stolwijk.

017. Hester Anker, *26-10-1825 Stolwijk, +11-01-1916 Berkenwoude.

Gehuwd § 06-07-1850 Stolwijk met Jan de Bruijn, *Ca.1819, +01-06-1893 Berkenwoude.

Dienstmeid bij Jacob de Vreugd, Dorp 68 en later bij Cornelis de Vreugd, Dorp 73

018. Jannigje Anker, *05-07-1828 Stolwijk, +17-08-1828 Stolwijk.


 

 

Zevende generatie

Dirk Anker, Ged. 30-11-1738 Stolwijk, +18-11-1800 Stolwijk.

Gehuwd § 01-05-1767 te Stolwijk met Marrigje Prins, ged. 11-03-1742 Graveland (Groot-Ammers), +10-05-1809 Stolwijk, dochter van Hendrik Prins en Ariaantje Lammerse Kok.

 

► Impost op het huwelijk in 1767 was voor beiden 6 gulden (totaal 12 gulden). 

► Dirk kreeg na het overlijden van zijn ouders in 1778 een hofstede te Koolwijk en diverse landerijen, totale grote: circa 43 morgen (hectare) bestaande uit hooiland, grientland, weiland en hennepland. 

► Impost op het overlijden van Dirk was 15 gulden. 

► Margje Prins werd begraven in de NH kerk te Stolwijk (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanuit het zuiden bij de consistoriedeur). Het graf toebehorende aan Willem Anker. Gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionys (familiegraf Anker/Dionys).

 

Acht kinderen van Dirk en Marrigje:

01. Ariaantje Anker, *1767 Stolwijk, +14-09-1847 Stolwijk.

Gehuwd § 17-10-1794 Stolwijk met Gerrit van Dam.

► Impost op het huwelijk was voor beiden 3 gulden

 

02. Lena Anker, *1768 Stolwijk, +17-01-1840 Stolwijk.

Gehuwd § 23-09-1794 Stolwijk met Claas van den Heuvel.

► Impost op het huwelijk was voor beiden 3 gulden

 

03. Cornelia Anker, *1769 Stolwijk, +02-05-1833 R'dam (Kralingen).

Gehuwd § 27-04-1800 Stolwijk met Gijs van Druiven.

 

04. Willem Anker, *1770 Stolwijk, ged. 26-08-1770 Stolwijk, +26-08-1770 Stolwijk.

Het impost op het begraven was prodeo.

 

05. Willem Anker, Ged. 27-10-1771 Stolwijk, +09-09-1846 Stolwijk.

Gehuwd § 04-04-1802 Stolwijk met Willemijntje van Eck, *20-04-1783 Stolwijk, +12-02-1865 Stolwijk

Het impost op het huwelijk: ieder 6 gulden

► 1840: wonende Bovenkerk 41. 

► 1850-1860: wonende Bovenkerk nummer 50

Kinderen van Willem en Willemijntje:

I. Margje Anker, *16-12-1802 Stolwijk, +25-03-1877 Moordrecht

II. Jannigje Anker, *23-07-1804 Stolwijk, +07-02-1879 Stolwijk.

Gehuwd § met Jan Deelen

III. Dirk Anker, *09-04-1807 Stolwijk, +25-02-1868 Streefkerk.

Gehuwd § met Marrigje Nieuwpoort

IV. Gerrit Anker, *24-01-1809 Stolwijk, +08-05-1833 Stolwijk

V. Klaas Anker, *06-10-1811 Bergambacht, +13-05-1860 Bergambacht.

Gehuwd § 07-09-1839 te Stolwijk met Hendrikje de Mik, *19-12-1815 Stolwijk, +02-10-1895 Stolwijk

► Wonende te Stolwijk: Lang Schoonouwen 7 en Bovenkerk 71

Kinderen: 

Wilhelmina Anker, *27-10-1839 Stolwijk, Gehuwd § met Teunis Reehorst.

Johanna Anker, 12-10-1841 Stolwijk, +30-06-1843 Stolwijk.

Jan Anker, *21-02-1845 Stolwijk, +06-02-1922 Reeuwijk, Gehuwd § (1) met Hendrikje Stout, (2) Francina van Dijk en (3) Wijntje van Kempen.

Yda Anker, *03-12-1848 Ouderkerk a/d IJssel, +20-12-1892 Stolwijk, Gehuwd § 03-09-1875 Stolwijk met Klaas van den Heuvel.

Gerrigje Anker, *17-02-1852 Ouderkerk a/d IJssel, +21-04-1858 Ouderkerk a/d IJssel.

Willem Anker, *23-03-1855 Ouderkerk a/d IJssel, +19-04-1906 Stolwijk, Gehuwd § 28-03-1884 Stolwijk met Sijgje van Erk.

Gerrigje Anker, *20-02-1860 Ouderkerk a/d IJssel, Gehuwd § 12-06-1885 Stolwijk met Arie Paulus Vonk. 

 

VI. Jan Anker, *21-03-1814 Bergambacht, +03-02-1884 Stolwijk.

Gehuwd 21-12-1870 Stolwijk met Anthonia Hogendoorn.

VII. Neeltje Anker, *27-08-1816 Bergambacht, +09-11-1886 Gouda.

Gehuwd met Willem Slobbe, *Ca. 1877, +30-01-1877 Nieuwerkerk a/d IJssel.

► Volgens de overlijdensaangifte werd weduwe Neeltje Anker uit het water van de Oude Gouwe (Gouda) gehaald. 

VIII. Willemijntje Anker, *26-04-1820 Stolwijk, +09-08-1903 Stolwijk.

IX. Jacob Anker, *21-04-1822 Stolwijk, +28-06-1829 Stolwijk.

X. Willem Anker, *22-03-1826 Stolwijk, +23-03-1868 Alblasserdam.

Gehuwd 30-03-1854 te Oud-Alblas met Johanna Erkelens, *1831 Oud-Alblas, +02-11-1877 Alblasserdam.

 

 

06. Jan Anker, Ged. 06-12-1772 Stolwijk, +21-05-1837 Stolwijk.

 

07. Neeltje Anker, Ged 03-07-1774 Stolwijk, +18-03-1808 Stolwijk.

► Neeltje is begraven in de NH kerk Stolwijk. Graf nr. 102, toebehorende Thomas Blom, gemerkt: Claas Eldertsen.

Kind van onbekend:

I. Johanna Anker, *27-01-1808 Stolwijk. 

 

08. Jannigje Anker, *1775 Stolwijk, +29-09-1847 Stolwijk.

Gehuwd 25-06-1809 Stolwijk met Maarten Verwaal.

 

Achtste generatie

Willem Ariensz Anker, Ged. 01-01-1705 Stolwijk, +26-07-1764 Stolwijk.

Gehuwd § 23-12-1725 Polsbroek met Lena Claasse van der Neut, ged. 12-10-1698 Polsbroek, +06-03-1777 Stolwijk. Dochter van Nicolaas Leenderts van der Neut en Dirckje Jans van Dijk.

 

► Willem Ariensz Anker werd geboren eind december 1704 en werd gedoopt op 01 januari 1705. Anderhalf jaar later in 1706 verloor hij al zijn vader Arije Hendriksz Ancker en zijn opa Hendrik Gerritsz Ancker. Na het overlijden van de vader van Willem worden in 1712 op voorstel van zijn moeder (kort voor haar eigen overlijden) twee voogden aangesteld, dit waren haar broer Cornelis Willemsz Dionijs en haar neef Jan Cornelisz Dionijs. In deze 'akte van voogdij' gaf ze aan niet zelfstandig voor haar zoon Willem te kunnen zorgen, waarschijnlijk wist ze op dat moment dat ze niet lang meer te leven had. In 1712 kwam dan ook moeder Marijtje Willems Dionijs te overlijden. Willem Ariensz Anker was dus op 7- jarige leeftijd al wees en hij was op dat moment (1712) de enige mannelijke Anker wonende te Stolwijk. Willem Anker kan daarom wel gezien worden als 'stamvader' van alle Ankers met oorsprong Stolwijk. Dit was het begin van een periode van nauwe verbintenis tussen de familie Dionijs en Willem Ariensz Anker. De familie Dionijs was naar verluidt een vermogende familie en dit was mogelijk de basis van het latere bezit van Willem Ariens Anker en zijn nazaten. Willem trouwde in 1725 te Polsbroek met Lena Claasse van der Neut en voor een notaris in Schoonhoven werden de huwelijkse voorwaarden vastgelegd. De huwelijksgetuigen voor Willem Ariens Anker waren zijn voogden Cornelis Willems Dionys en Jan Cornelis Dionys, de huwelijksgetuige voor Lena was stiefvader Glim (of Glijn) Barentse Zuidbroek. Willem en Lena gingen wonen op de hofstede Lang Schoonouwen nummer 4 (Huidig adres: Schoonouwenseweg 50/52, 'De Willemshoeve') te Stolwijk en ze kregen samen acht kinderen. De kinderen Klaas, Dirk en Hendrik zijn de drie zonen die het begin vormen van een sterke groei van de familie Anker te Stolwijk. In 1727 wordt Willem Ariensz Anker genoemd als erfgenaam van Cornelis Willems Dionijs (zijn voogd) en in 1736 werd beschreven dat Willem zijn 'meue' Ootje Willems Dionijs moet onderhouden. Dit duidt er op dat Willem in het bezit is gekomen van de nodige financiële middelen, hoogstwaarschijnlijk via een erfenis uit de familie Dionijs. Hij is op dat moment reeds in het bezit van twee hofsteden met circa 30 morgen land in Schoonouwen. Het betreft het tweede en derde huis te Lang Schoonouwen. 

Dat Willem Ariensz Anker een man met enig aanzien was blijkt wel uit het feit dat hij 'gesworene' van Stolwijk was  in de jaren 1736, 1741 en 1760 en daarnaast was hij eigenaar van een graf in de NH kerk te Stolwijk (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur). Gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionys (familiegraf Anker/Dionys). Vanaf halverwege de achttiende eeuw breidt het bezit van Willem zich uit in Kort Schoonouwen, Lang Schoonouwen en Koolwijk; in 1751 kocht hij een hofstede in Lang Schoonouwen, in 1754 een hofstede in Koolwijk met 14 morgen land en daarnaast verwerft hij percelen grond in Bovenkerk en op Beijersche. Het totaal verworven bezit was in 1778 drie hofsteden en circa 80 morgen land. De hennepteelt was een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden en oorzaak van zijn opgebouwde vermogen. De gouden eeuw en de achttiende eeuw hadden veel touw en zeil nodig om de Hollandse vloot varende te houden. Veeteelt was waarschijnlijk een noodzakelijke bijzaak om de hennep te kunnen bemesten. 

Willem Anker overleed in 1764. Zijn vrouw Lena Claasse van der Neut was in 1776 ongeveer 70 jaar oud en bedacht dat er na haar overlijden wel eens problemen zouden kunnen ontstaan bij de boedelscheiding. Ze had 4 kinderen en 'maar' 3 hofsteden, twee in Schoonouwen en een in Koolwijk. In dat jaar ging ze met de kinderen naar notaris Leendert Boer en liet een akte opmaken met de volgende verkorte inhoud: Er wordt bepaald dat de drie hofsteden naar haar 3 zoons zullen gaan. Dochter Marijtje (Maria) is dan al gehuwd met Thomas Blom en woont in Koolwijk. Marijtje zal 6 morgen (hectare) in Koolwijk gelegen hooi- en hennepland krijgen.Daarnaast krijgt zij 4.000 gulden in contanten en voor haar zes kinderen 6 zilveren ducatons. De zoons dienen de drie hofsteden t.z.t.onderling te verdelen. Een jaar later in 1777 overleed moeder Lena en werd de verdeling een feit in 1778. 

Zoon Klaas kreeg de Hofstede Lang Schoonouwen nr. 4 en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: circa 50 morgen (hectare).

Zoon Hendrick kreeg: de Hofstede Lang Schoonouwen nr. 9 en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: 43 morgen (hectare). 

Zoon Dirk kreeg: de Hofstede te Koolwijk en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: 43 morgen (hectare).

Om overbedeling te voorkomen moest Hendrik aan Dirk 800 gulden betalen, Claes aan Hendrik 1.750 gulden en Claes aan Dirk 2.750 gulden. 

Het impost op het overlijden van Willem en Lena bedroeg resp. 15 en 30 gulden; dit duidt op een hoge mate van welstand van beiden.

 

Acht kinderen van Willem en Lena:

01. Marijtje (Maria) Anker, Ged. 17-02-1726 Stolwijk, +31-12-1798 Stolwijk.

Gehuwd § met Thomas Blom, ged.05-06-1712 Haastrecht, +10-01-1784 Stolwijk.

► Impost op het huwelijk was voor beiden 3 gulden (samen 6). 

► Impost op het overlijden van Thomas Blom was 15 gulden. 

► Marijtje/Maria is begraven in de NH kerk Stolwijk op 05-01-1799 (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur). Graf toebehorende aan vader Willem Anker, gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionys (familiegraf Anker/ Dionys). 

Kinderen:

I. Cornelis Blom, ged.22-09-1743 Stolwijk.

II. Neeltje Blom, ged.12-09-1845 Stolwijk

III. Jannigje Blom, ged.24-04-1748 Stolwijk, +09-08-1823 Stolwijk.

Gehuwd § 31-03-1771 Stolwijk met Leendert Gerrits Kool.

IV. Neeltje Blom, ged.31-08-1749 Berkenwoude,

Gehuwd § 17-04-1768 Stolwijk met Adriaan Cornelisze Vonk.

V. Cornelis Blom, ged.28-02-1751 Berkenwoude

VI. Cornelia Blom, ged.20-08-1752 Stolwijk

VII. Cornelia Blom, ged.22-09-1754 Stolwijk

 

02. Klaas Anker, Ged. 22-05-1727 Stolwijk, +03-02-1804 Stolwijk.

Zie Anker stamreeks I voor verdere afstammelingen. Klaas kreeg na het overlijden van zijn ouders in 1778 de hofstede Lang Schoonouwen nr. 4, groot: circa 50 morgen (hectare). 

 

03. Neeltje Anker, Ged. 22-01-1730 Stolwijk, +15-10-1735 Stolwijk.

 

04. Arie Anker, Ged. 04-01-1733 Stolwijk, +19-09-1767 Stolwijk.

 

05. Cornelis Anker, Ged. 23-10-1735 Stolwijk, + voor 1776 Stolwijk.

► Impost op het overlijden van Cornelis was 3 gulden.

 

06. Dirk Anker, Ged. 30-11-1738 Stolwijk, +14-11-1800 Stolwijk. 

Gehuwd § 01-05-1767 te Stolwijk met Marrigje Prins, ged. 11-03-1742 Graveland (Groot-Ammers), +10-05-1809 Stolwijk,

► Dirk kreeg na het overlijden van zijn ouders een hofstede te Koolwijk en diverse landerijen; totale grote: 43 morgen (hectare). 

► Impost op het overlijden van Dirk was 15 gulden. 

► Margje Prins werd begraven in de NH kerk te Stolwijk (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur). Familiegraf Anker/Dionys.

 

07. Hendrik Anker, Ged. 09-07-1740 Stolwijk, +10-06-1742 Stolwijk.

► Impost op het overlijden van Hendrik was 3 gulden.

 

08. Hendrik Anker, Ged. 16-12-1742 Stolwijk, +17-10-1817 Stolwijk.

Gehuwd § 20-07-1777 Stolwijk  met Margje Pieterse Huijsman *26-12-1749 Stolwijk, +16-08-1816 Stolwijk.

► Hendrik kreeg na het overlijden van zijn ouders de hofstede Lang Schoonouwen nr. 9 (huidige lokatie: Lang Schoonouwen nr. 20) en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: 43 morgen bestaande uit: 1 woonhuis, 2 bargen, 2 schuren, weiland, hooiland, hennepland en grientland. 

► Hendrik Anker en Margje Pieterse Huisman zijn begraven in de NH kerk Stolwijk (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur). Het graf behorende aan Willem Anker. Gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionys (familiegraf Anker/Dionys).

Acht kinderen van Hendrik en Margje:

I. Lena Anker, Ged.12-04-1778 Stolwijk,

Gehuwd § 11-12-1803 Stolwijk met Zwerus Heijkoop, *Polsbroek.

II. Neeltje Anker, Ged.26-02-1780 Stolwijk, +21-02-1821 Stolwijk,

Gehuwd § 29-04-1814 Stolwijk met Frans Schilt, ged.06-07-1777 Stolwijk, +08-10-1863 Stolwijk.

III. Willem Anker, Ged.01-04-1781 Stolwijk, +26-05-1852 Stolwijk,

Gehuwd § 03-04-1808 Stolwijk met Jacoba Berger, *1771 Stolwijk.

► In 1840 wonende te Lang Schoonouwen 10.

Kinderen:

Margje Anker, *13-06-1809 Stolwijk, +05-09-1880 Berkenwoude

Adriaantje Anker, *03-02-1811 Stolwijk, +01-12-1844 Gouderak

Hendrik Anker, 08-01-1813 Stolwijk, +08-04-1891 Stolwijk,

Gehuwd § 02-03-1839 te Bergambacht met Adriana den Hoed

Barbara Anker, *28-01-1814 Stolwijk, +03-06-1841 Stolwijk.

Neeltje Anker, *19-12-1815 Stolwijk, +30-01-1887 Gouda.

Lena Anker, *12-06-1817 Stolwijk, +09-08-1885 Bergambacht.

Klaas Anker, *01-10-1818 Stolwijk, +23-06-1857 Stolwijk.

Elisabeth Anker, *07-02-1820 Stolwijk, +20-03-1885 Stolwijk.

Willem Anker, *28-07-1824 Stolwijk, +21-08-1881 Stolwijk,

Gehuwd § met (1) Inge Graveland en (2) Aaltje Verburg. 

► Laatstgenoemde Willem Anker kreeg in totaal 21 kinderen uit 2 huwelijken, en werd daarom genoemd; 'Willem met de 20 kinderen".

 

 

IV. Barbara Anker, Ged. 03-03-1782 Stolwijk, +06-05-1784 Stolwijk.

Impost op het overlijden was drie gulden.

V. Ary Anker, Ged.12-10-1783 Stolwijk, +22-11-1837 Stolwijk.

Gehuwd § 15-03-1817 Stolwijk met Jannigje Verdoold, *30-04-1797 Berkenwoude, +23-11-1848 Stolwijk. 

► in 1840 wonende te Lang Schoonouwen nr. 9

VI. Cornelis Anker, Ged.25-06-1785 Stolwijk, +18-09-1864 Stolwijk.

Gehuwd § met Neeltje Kloot, *30-08-1790 Stolwijk, +27-01-1858 Stolwijk.

VII. Barbara Anker, Ged.17-02-1788 Stolwijk, +22-04-1788 Stolwijk.

VIII. L.L. Anker, *02-02-1789 Stolwijk, +02-02-1789 Stolwijk.

 


 
Negende generatie

Arije Hendriksz Ancker, Ged. 10-10-1677 Goudriaan, +18-06-1706 Stolwijk.

Gehuwd met Marijtje Willems Dionijs, *1682 Stolwijk, +22-04-1712 Stolwijk. Dochter van Willem Ariens Dionijs en Duifje Willems Ouderkerck

► Arije Hendriks Ancker werd geboren in Goudriaan en op 10 oktober 1677 werd hij daar gedoopt. Voor zover bekend had hij een jong overleden oudere zus Theuntjen (*1675) uit het huwelijk van vader Hendrick Gerrits (Ancker) met zijn moeder Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul) en er was nog een halfzusje, ook genaamd Teuntje (1695), uit het tweede huwelijk van vader Hendrick Gerrits (Ancker) met Maria Jans. Arije had 5 halfbroertjes en zusjes uit een eerder huwelijk van zijn moeder met Dirk Cornelisz. Zijn moeder Mariechjen kwam uit de welgestelde familie Boonstoppel (Buul) uit Polsbroek en grootvader Jacob Bastiaans Boonstoppel (Buul) was daar burgemeester, schoutsman, schepen en bouwman. 

Na het overlijden van moeder Mariechjen hertrouwde zijn vader met Maria Jans en kreeg Arije in 1695 nog een halfzusje genaamd Theuntje. Het feit dat dit zusje dezelfde naam krijgt als oudere zus Theuntjen uit 1675 doet vermoeden zij dan al was overleden. Tot het overlijden van zijn moeder Mariechjen woonde het gezin in Polsbroek en Goudriaan en rond het overlijden van Mariechjen (circa 1683) woonden ze aan de Vlist. Nadat zijn vader hertrouwde met Maria (Marijtje) Jans verhuisden ze in 1694 van Polsbroek naar Schoonouwen in Stolwijk en kwamen te wonen in het huis naast gemeentesecretaris Haack. 

Arije Hendriksz Ancker trouwde op 1 juli 1703 te Stolwijk met Marijtje Willems Dionijs. De familie Dionijs was naar verluidt een welgestelde familie en het latere vermogen van zoon Willem was vermoedelijk hieraan te danken. Arije Hendricksz Ancker en Marijtje Willems Dionijs woonden te Lang Schoonouwen nummer 4 in Stolwijk (huidig adres: Schoonouwenseweg 50/52, "De Willemshoeve") en kregen daar twee kinderen; Marijtje (*1703) en Willem (*1704). Dochter Marijtje kwam jong te overlijden en zoon Willem bleef als enig kind over. Vader Arije Hendriksz Ancker kwam ook jong te overlijden. In 1706, op 28-jarige leeftijd, nog geen twee jaar na de geboorte van zoon Willem. Enkele jaren later in 1712 stelt weduwe Marijtje Willems Dionijs voor om 2 voogden aan te stellen over minderjarige zoon Willem. Deze 2 voogden waren haar broer Cornelis Willemsz Dionijs en neef Jan Cornelizs Dionijs. Vermoedelijk voelde ze haar overlijden aankomen want twee weken later overlijdt moeder Marijtje Willems Dionijs. Zoon Willem was hierdoor op 7-jarige leeftijd al een wees. Op dat moment was zoon Willem de enige mannelijke Anker te Stolwijk en tussen 1706 en 1727 hing de voortzetting van onze Anker stamboom dan ook aan een zijden draadje. 

 

Twee kinderen van Arije en Marijtje:

01. Marijtje Anker, Ged. 12-08-1703 Stolwijk, begr. 12-08-1703 Stolwijk

► Getuige bij de doop/geboorte: de vader en Marrigje Willems

 

02. Willem Anker, Ged. 01-01-1705 Stolwijk, +26-07-1764 Stolwijk.

► Getuigen bij de doop/geboorte: de vader en Trijntje Willemse Dionijs


 

 
Tiende generatie

Hendrick Gerritsz (Ancker), Ged. 27-12-1643 Goudriaan, +27-03-1706 Stolwijk. Zoon van Gerrit Jans en Theuntje Ariens.

Gehuwd (1) 11-06-1672 Goudriaan met Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul), *ca.1630. Dochter van Jacob Bastiaans Boonstoppel (Buul) en Aaltje Willemsdr.

Gehuwd (2) met Maria Jans, overleden na 1719

 

► Hendrik Gerritsz (Ancker) werd geboren in Goudriaan in de Alblasserwaard. In 1672 trouwde hij met Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul), zij was de weduwe van Dirk Cornelisz en ze had al vijf kinderen uit dat huwelijk. Tijdens zijn huwelijk met Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul) in 1672 woonden ze te Zuid-Polsboek en Hendrik Gerritsz schoonvader Jacob Bastiaans Boonstoppel (Buul) was in Polsbroek schoutsman, schepen, burgemeester en bouwman. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat er sprake was van een behoorlijke welstand want Hendrick Gerritzs was dus getrouwd met de dochter van de burgemeester. De twee kinderen Theuntjen (1675) en Arije (1677) werden geboren in Goudriaan, dus blijkbaar zijn ze op een gegeven moment weer terug gegaan naar Goudriaan. In 1683 was Hendrik Gerritsz weduwnaar na het overlijden van zijn vrouw Mariechjen. Na het overlijden van Mariechjen Jacobs Boonstoppel moest Hendrik Gerrits aan een oom van de kinderen 25 gulden betalen voor elk van de vijf kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw met Dirk Cornelisz. Op dat moment woonde hij in Vlist en Bonrepas. Dit is nog een aanwijzing dat Hendrick Gerrits een flinke mate van welstand had. Hendrick Gerritsz hertrouwde vervolgens met Maria Jans en omstreeks 1694 vestigt hij zich samen met Maria in Schoonouwen onder Stolwijk op de hofstede naast secretaris Haack. Ze komen dan van Polsbroek. Het stel krijgt nog een dochter Theuntje (1695) te Stolwijk en dat doet vermoeden dat de eerste dochter Theuntjen dan al overleden is. Na het overlijden van Hendrik Gerritsz (Ancker) in 1706 hertrouwde weduwe Maria Jans op 06-02-1707 te Stolwijk met Hendrick Jansse uit Oudewaterse Broeck. 

Woonadressen: 1643; Goudriaan, 1672; Zuid-Polsbroek, 1675-1677; Goudriaan, 1683; Vlist en Bonrepas. Voor 1694; Polsbroek, 1695; Stolwijk (Lang Schoonouwen). 

 

Kinderen uit huwelijk (1):

01. Teuntjen Ancker, Ged. 16-06-1675 Goudriaan

► Getuigen bij de doop/geboorte: Gerrit Jans en Pleuntje Gerrits

 

02. Arije Hendriksz Ancker, Ged. 10-10-1677 Goudriaan, +18-06-1706 Stolwijk.

► Getuigen bij de doop/geboorte: Jan Gerrits en Aantje Buul

 

Uit huwelijk (2):

03. Theuntje Ancker, Ged 29-05-1695 Stolwijk, + na 19-07-1757.

Gehuwd § 19-06-1717 Bergambacht met Cornelis Willems Verham (van der Ham), +08-04-1744 Stolwijk

► Getuigen bij de doop van Theuntje: Jan Gerrits (broer van de vader) en Grietje Jans (zuster van de moeder). 

► Impost op het overlijden van Cornelis Willems Verham (van der Ham) was Pro Deo.

Acht kinderen van Theuntje en Cornelis:

I. Hendrik Verham

II. Neeltje Verham, *19-12-1717 Stolwijk.

► Getuige was Marije Jans.

III. Dirk Verham, *03-05-1722 Stolwijk.

IV. Willem Verham, *02-12-1725 Stolwijk

V. Marijtje Verham, *16-01-1729 Stolwijk.

► Getuige was Maria Jans

VI. Willem Verham, *15-07-1731 Stolwijk.

VII. Willempje Verham, *01-03-1739 Stolwijk.

VIII. Margje Verham, *18-03-1741 Stolwijk.
Elfde generatie

 

Gerrit Jans, Jongeman van Goudriaan.

Ondertrouw (1) op 21-01-1635 Goudriaan met Metjen Theunis, jongedochter van Hoornaar.

Gehuwd § (2) op 25-08-1641 Goudriaan met Theuntje Ariens,  jongedochter van het Achterland.

 

Uit huwelijk (1):

01. Jan, Ged. 30-12-1635 Goudriaan.

► Getuigen bij de doop/geboorte: Jan Cornelis, Aert Theunis en Barbel Dirckx

 

02. Theunis, Ged. 20-12-1637 Goudriaan.

► Getuigen bij de doop/geboorte: Cornelis Theunis, Jacob Ariens en Metjen Jans

 

Uit huwelijk (2):

03. Pleuntje Gerrits, Ged. 28-12-1642 Goudriaan.

Getuigen bij de doop/geboorte: Ariens Dircks de Soy, Anneken Aelderse en Trientje vrou van A.

Pleuntje was getuige bij de geboorte van nichtje Theuntjen in 1675 te Goudriaan

 

04. Hendrick Gerritsz Ancker, Ged. 27-12-1643 Goudriaan.

Getuigen bij de doop/geboorte: Arien Jacobs, Herman Claes en Geertje Theunis (Gilles in B.)

 

05. Daem Gerrits, Ged. 01-03-1648 Goudriaan.

► Getuigen bij de doop/geboorte: Arien Floren, Jan Senten en Geertje Theunis

 

06. Jan Gerritz de Ancker, Ged. 02-01-1653 Goudriaan.

Gehuwd § 07-04-1680 Goudriaan met Grietjen Jans Schouwvliet. Dochter van Jan Schouwvliet en Sara Jacobs.

► Jan Gerrits de Ancker is de achternaam gaan voeren vanaf zijn periode in Schoonhoven. Hij was de eerste persoon die de naam ging gebruiken, zijn vader gebruikte deze naam nog niet. In Goudriaan zijn geen verwijzingen naar de naam gevonden, wel in Schoonhoven. Verder onderzoek naar het leven van Jan de Ancker maakt misschien meer duidelijk over de herkomst van de naam Ancker/Anker. Grietjen Jans Schouwvliet was weduwe van Gijsbert Hendricks. Getuigen bij de doop/geboorte van Jan in 1653: Arien Floren en Trijntje Peeters 

 

Drie kinderen van Jan en Grietjen geboren te Schoonhoven: 

I. Teuntje de Ancker, Ged. 02-03-1681 Schoonhoven, +02-10-1758 Schoonhoven.

Gehuwd § 18-04-1706 Schoonhoven met Johannes Pieter van Waes, ged. 14-12-1683 Schoonhoven. 

► Getuige bij de doop/geboorte van Teuntje: Hendrick de Ancker. 

► De doop van Teuntje op 2 maart 1681 is de eerst bekende gelegenheid waarbij de naam An(c)ker opduikt. 

► Impost op het overlijden van Teuntje was 3 gulden.

Kinderen van Teuntje en Johannes Pieter:

Margrita van Waes, ged. 18-04-1706 Schoonhoven.

Pieternelletje van Waes, ged. 24-08-1707 Schoonhoven.

Pieter van Waes, ged. 15-04-1710 Schoonhoven.

Aletta van Waes, ged. 20-08-1713 Schoonhoven.

Hendricus van Waes, ged. 07-03-1715 Schoonhoven (getuige: Teuntje Hendrikx).

 

II. Gerrit de Ancker, ged. 03-11-1682 Schoonhoven.

Gehuwd voor de kerk op 27-09-1705 Schoonhoven met Lijsbeth Cornelis van der Stam, j.d. van Gouda.

► Getuige bij de doop/geboorte van Gerrit: Theunis Gerrits.

Kinderen van Gerrit en Lijsbeth:

Jan de Ancker, ged. 14-09-1710 Schoonhoven.

Cornelis de Ancker, ged. 06-04-1713 Schoonhoven.

 

III. Jan de Ancker, ged. 06-10-1686 Schoonhoven.