Anker (I)


info: cjohanker@gmail.com

Laatste update: 14-03-2024. 


Stamreeks I van de familie Anker


"De koningen van Schoonouwen"


Oorsprong: Stolwijk-Schoonhoven-Goudriaan

 


De eerste Ankers in Stolwijk vormden een kleine familie. Hendrik Gerritsz (Ancker) en zijn tweede vrouw Maria Jans kwamen rond 1694 naar Stolwijk en gingen wonen in het buurtschap Schoonouwen naast gemeentesecretaris Haak. Vandaag de dag is dat de lokatie van 'De Willemshoeve', Schoonouwenseweg 50/52. Deze hofstede was gebouwd op een terp en het laatste decennia van de 18e-eeuw was de naam van de hofstede 'Veldzicht'. Tussen circa 1920 en 1930 is de oude boerderij gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor de huidige bebouwing. 

Helaas is veel informatie op internet over de oudste Ancker/Anker afstamming niet correct. Met deze website probeer ik een eind te maken aan deze foutieve gegevens. De meeste websites suggereren een afstamming van de oudste familieleden binnen Stolwijk maar dat klopt niet. De afstamming van de familie loopt richting Goudriaan in de Alblasserwaard. De oudste persoon genaamd Anker (in directe lijn) is Hendrik Gerritsz (Ancker), hij is de stamvader van nagenoeg alle Ankers die uit de Krimpenerwaard komen. De vader van Hendrik Gerritsz (Ancker) wordt op vele websites Gerrit Hendricksen Smit genoemd en diens vader Heijndrick Wouterse Smit. Uitgebreid onderzoek laat echter zien dat de afstamming waarschijnlijk anders verloopt en zijn oorsprong vindt in Goudriaan. Hendrick Gerritsz (Ancker) werd geboren in Goudriaan (1643) en zijn broer Jan de Ancker was de eerste persoon die daadwerkelijk de achternaam ging gebruiken. Hun ouders waren Gerrit Jans en Theuntje Ariens, woonachtig in Goudriaan. Deze gegevens doen vermoeden dat Hendrik Gerrits (Ancker) uit een eerder huwelijk met Mariechjen Jacobs (Buul) in zijn geboorteplaats Goudriaan twee kinderen had gekregen; Arije en Theuntje(n). Het onderzoek naar deze oudste afstamming is overigens niet door ondergetekende uitgevoerd maar ik heb wel contact met de onderzoeker. Zijn gegevens heb ik vertaald naar deze website. 

De familie kwam hoogstwaarschijnlijk dus uit Goudriaan. Circa 1680/1690 staken ze de Lek over en verhuisden van de Alblasserwaard naar de Krimpenerwaard. De broer van onze directe voorouder Hendrik Gerritsz (Ancker) was Jan de Ancker, en hij was de eerste persoon die de naam Ancker ging voeren, alleen met het tussenvoegsel 'de' ertussen. In Goudriaan zijn geen verwijzingen naar de naam Ancker gevonden, wel in Schoonhoven. Broer Jan de Ancker vertrok als eerste van Goudriaan naar Schoonhoven en onze voorouder, zijn broer Hendrik Gerritsz (Ancker), ging via Polsbroek en Vlist naar Stolwijk waar de familie tot op de dag van vandaag woonachtig is. De tak van Jan de Ancker heeft geen mannelijke nakomelingen meer, de tak van zijn broer des te meer. 

In 1703 was Hendrik Gerritsz (Ancker) in Stolwijk getuige bij het huwelijk van zijn zoon Arije met Marijtje Dionys, bij deze aantekening werd door hem voor het eerst de naam Ancker gebruikt (in navolging van zijn broer). Arije Hendricksz Ancker en Marijtje Dionys kregen in Stolwijk twee kinderen; een dochter Marijtje in 1703 en zoon Willem in 1705. Hendrik Gerritsz (Ancker) en zijn zoon Arije Hendricksz Ancker overleden beiden slechts drie jaar later in 1706. Tot dan toe vormden de Anckers in Stolwijk een kleine familie. Tussen 1706 en 1726 was Willem Ariensz Anker zelfs de enige mannelijke Anker te Stolwijk. De voortzetting van de familie hing op dat moment aan een zijden draad. 

Maar vanaf zoon Willem Ariens Anker begon de familie zich flink uit te breiden en dit zette stevig door in de volgende generaties. Op 10 april 1712 liet Willem's moeder Marijtje Willems Dionijs een akte van voogdij opstellen waarin ze verklaarde niet zelfstandig voor haar zoon Willem te kunnen zorgen (hij was dus enig kind op dat moment, zijn zusje was eerder overleden). In de akte werden haar broer Cornelis Willemsz Dionijs en neef Jan Cornelisz Dionys tot voogden aangesteld. Hoogstwaarschijnlijk was het duidelijk dat moeder Marijtje niet lang meer te leven had want twee weken later kwam Marijtje Willems Dionijs te overlijden. Willem Ariensz Anker was in 1712 de enige nog in leven zijnde mannelijke Anker te Stolwijk en werd verder grootgebracht door de familie Dionys. Dit was een periode van nauwe verbintenis tussen de familie Dionijs en Willem Ariens Anker. De familie Dionijs schijnt een vermogende familie geweest te zijn. Vermoedelijk was dit de basis voor het latere bezit van Willem Ariensz Anker. Volgens zeggen is het grote bezit van Willem te danken aan een erfenis die hij kreeg uit de familie Dionijs. De naam Dionijs in Stolwijk stierf uit met de beide mannelijke Dionijsen die als voogd over Willem waren aangesteld. 

In 1725 trouwde Willem Ariensz Anker met Lena van der Neut en twee jaar later (1727) werd Willem genoemd als erfgenaam van zijn voogd Cornelis Willems Dionijs. In 1736 werd beschreven dat hij zijn "meue" Ootje Willems Dionijs moest onderhouden. Dit duidt er op dat Willem in het bezit was gekomen van de nodige financiële middelen, hoogstwaarschijnlijk via een erfenis uit de familie Dionijs. Hij was op dat moment al in het bezit van 2 hofsteden met circa 30 hectare land in Schoonouwen. Vanaf halverwege de achttiende eeuw breidde het bezit van Willem zich uit in Kort Schoonouwen, Lang Schoonouwen en Koolwijk. Het totaal verworven bezit was in 1778 (volgens een akte van verloting) 3 hofsteden en circa 80 hectare land. Hij was ongetwijfeld een belangrijke persoon in de Stolwijkse gemeenschap want naast 'een grote boer' was hij halverwege de achttiende eeuw gedurende meerdere jaren ook 'gesworene' van Stolwijk. Willem Ariensz Anker kwam te overlijden in 1764 op 59-jarige leeftijd. Het impost op het begraven bedroeg 15 gulden (van zijn vrouw Lena 30 gulden in 1777), dit wijst op een hoge mate van welstand van beiden. Lena bedacht dat er na haar overlijden wel eens problemen zouden kunnen ontstaan bij de boedelscheiding. Zij had vier kinderen en 'maar' drie hofsteden; twee in Schoonouwen en een in Koolwijk. In dat jaar ging zij met haar kinderen naar notaris Leendert Boer en liet een akte opstellen waarin werd bepaald dat de drie hofsteden t.z.t. naar haar drie zoons zouden gaan, die ze dan onderling moeten verdelen. Dochter Maria Anker (op dat moment al gehuwd met Thomas Blom) kreeg circa 6 hectare hooi- en hennepland en daarnaast ook nog 4.000 gulden in contanten en voor haar kinderen kreeg ze 6 zilveren ducatons. Moeder Lena van der Neut overleed in 1777 en de verdeling van de boerderijen vond plaats op 19 juni 1778 en werd vastgelegd in een notariële akte. Zoon Klaas Anker kreeg hofstede Lang Schoonouwen nummer 4 (circa 50 hectare). Zoon Hendrick Anker kreeg hofstede Lang Schoonouwen nummer 9 (circa 43 hectare). Zoon Dirck kreeg de hofstede in Koolwijk (circa 43 hectare). Klaas moest aan Hendrik 1.750 gulden en aan Dirk 2.750 gulden betalen wegens overbedeling. Hendrik moest aan Dirk nog 800 gulden betalen. Vanaf Willem Ariensz Anker en Lena van der Neut's drie zonen Klaas, Hendrik en Dirk (die ieder ook weer zonen kregen) begint de Ankerfamilie op gang te komen en vertakt de stamboom Anker zich in hoog tempo. Nagenoeg iedere Anker met oorsprong Stolwijk stamt dus af van één van de drie zonen van Willem Ariens Anker (1705-1764) en Lena van der Neut.  

Uiteindelijk breidde het bezit van de familie zich uit naar vier hofsteden op Schoonouwen. De zonen van Klaas en Hendrik verwierven bovendien grote stukken land op Bovenkerk en verdere bezittingen in Schoonouwen en Koolwijk. Op enig moment in de eerste helft van de negentiende eeuw bezaten zij 7 of 8 boerderijen en circa 150 hectare land rondom Stolwijk. De benaming Koningen van Schoonouwen is dan ook niet overdreven want met zoveel grond in bezit bepaalden ze voor een belangrijk gedeelte wat er met dit gebied gebeurde. Na verloop van tijd versnipperde het bezit van de familie a.g.v. scheiding en verdeling van de boedels, verkoop en zelfs emigratie naar de U.S.A. De teloorgang van de hennepteelt zal ook een negatieve invloed gehad hebben. Slechts enkele Ankers waren nog in staat om een groot boerenbedrijf draaiende te houden. 

 

Hennep

Meerdere oudere generaties Anker voor circa 1850 waren bouwman en combineerden hennepteelt, veeteelt en andere vormen van landbouw. Het verbouwen van hennep was hierbij waarschijnlijk een belangrijke inkomstenbron waarbij veeteelt nodig was om te kunnen bemesten. Uit de nalatenschap van de stamvader der Stolwijkse Ankers, Willem Ariensz Anker (generatie VIII), blijkt dat hij zich hiermee bezig hield. Zijn zoon Klaas zette dit voort, en diens zoon Cornelis Anker (generatie VI) was bij zijn overlijden in het bezit van aanzienlijke bedragen als gevolg van de hennepteelt. Hennep was belangrijk voor Holland als varende natie. Veel touw en zeil was er nodig om de vloot varende te houden; deze stamreeks Anker in Stolwijk profiteerde hiervan flink tot halverwege de negentiende eeuw. Mogelijk waren de oudere generaties voor Willem Ariensz Anker ook al henneptelers. De hoge welstand van Willem Ariensz Anker was voor een belangrijk deel dan ook het gevolg van de hennepteelt en handel. Het verbouwen en verwerken van hennep was arbeidsintensief waar de hele familie mee bezig was, vaak werden daggelders ingehuurd om te helpen. Uiteindelijk werd de hennep vervoerd naar Schoonhoven waar het op de waag werd verhandeld en vervolgens via beurtschippers vervoerd naar de Zaanstreek. 

 

De naam Anker

Op dit moment is het nog onduidelijk waar de naam Anker precies vandaan komt. Meestal wordt de naam Anker in verband gebracht met de scheepvaart (een anker van een schip) maar een mogelijke link tussen de Ankers in Stolwijk/Schoonhoven en de scheepvaart heb ik niet kunnen ontdekken. Maar een anker was vroeger ook een grote inhoudsmaat voor wijn; één anker was een klein vaatje (ongeveer 35 liter) en zes ankers maakten een okshoofd. Soms namen mensen de naam aan van het huis of de plek waar ze woonden en er zou in dit geval dus een huis of een plek in Schoonhoven geweest moeten zijn die de naam had. Maar daar is mij niets van bekend. Tot slot is er ook nog het religieus christelijke symbool van het anker als een teken van hoop. Dit is zeker een goede mogelijkheid als oorspronkelijke bedoeling van de naam. De eerste Anker die de naam ging voeren was Jan de Ancker, de broer van directe voorouder Hendrick Gerritsz (Ancker). Jan de Ancker was rond 1680 woonachtig in Schoonhoven en gebruikte nog de tussenvoeging 'de'. Verder onderzoek naar deze Jan de Ancker (beroep?) verschaft misschien meer duidelijk over de oorsprong van de naam. 

In Nederland zijn de Ankers verdeeld in drie of vier families die niet aan elkaar verwant zijn (althans niet aangetoond). De Ankers met oorsprong Stolwijk is de grootste familie. Daarnaast is er een familie Anker in Zeeland (de advocatenbroers Anker zijn hiervan nazaten) en nog een andere familie rondom Urk/Blokzijl. Natuurlijk zijn er ook Anckers op andere plekken (Gouda en Amsterdam). Maar grofweg kan men ze onderverdelen in bovenstaande drie families. In de 17e-eeuw was er in Gouda een pijpenmaker Hendrick Jansz Ancker werkzaam. Omdat Stolwijk onder de rook van Gouda ligt lijkt het erg aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de Anckers in Stolwijk en Gouda. Er is echter geen enkele aanwijzing gevonden voor een mogelijke link tussen de beiden.

Note:

 

► Het bovenstaande verhaal is voor een groot deel afkomstig uit het concept boekwerkje 'De familie Anker te Stolwijk, de koningen van Schoonouwe', samengesteld eind jaren '90 door John Anker. De afstamming naar Heijndrick Wouterse Smit, zoals op veel websites vermeld is vrijwel zeker onjuist! Helaas is deze foute informatie in de beginjaren van het internet door velen blind gekopieerd. De gegevens op deze site over de oudste generaties Anker te Goudriaan en Schoonhoven zijn het resultaat van onderzoek naar de familie uitgevoerd door John Anker en H. de Bruijn (Boxmeer). De conclusies over de afstamming richting Schoonhoven/Goudriaan zijn door hen getrokken, en ondergetekende is tot dezelfde conclusie gekomen. Informatie over de jongste generaties Anker (vanaf Abraham Anker, generatie IV) komen voort uit eigen onderzoek. Let wel; dit is een persoonlijke stamreeks (van vader op vader), het is niet de complete Anker stamboom. 

 

Mijn eerste Anker stamreeks (vader op vader): 

 

Elf generaties:

1. Klaas Anker § (Prive)

2. Abraham Anker § Maria Johanna Ravensberg

3. Cornelis Anker § Neeltje Johanna Anker

4. Abraham Anker § Dirkje van Eck

5. Jan Anker § Neeltje van Eck

6. Cornelis Anker § Celia van Eck

7. Klaas Anker § Neeltje Laurisse Stuurman

8. Willem Ariensz Anker § Lena Claasse van der Neut

9. Arije Hendriksz Ancker § Marijtje Willems Dionijs

10. Hendrick Gerritsz (Ancker) § Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul)

11. Gerrit Jans § Theuntje Ariens

 

 Eerste generatie


Klaas Anker, *07-10-1934 Bergambacht, +08-02-1992 Bergambacht. Zoon van Abraham Anker en Maria Johanna Ravensberg. 

Gehuwd, drie kinderen. 

► Kantoorhouder der PTT te Bergambacht. 

► Gemeenteambtenaar Rotterdam. 

► Financieel ambtenaar gemeente Gouderak. 

► Chef financiën gemeente Ouderkerk a/d IJssel en 1e loco-gemeentesecretaris Ouderkerk a/d IJssel.

 

 
 

Tweede generatie


Abraham (Bram) Anker, *12-12-1900 Stolwijk  +25-12-1987 Bergambacht. Zoon van Cornelis Anker en Neeltje Johanna Anker. 

Gehuwd § met Maria Johanna Ravensberg  *19-06-1903 Boskoop + 20-06-1994 Schoonhoven. Dochter van Willem Jacobus Ravensberg en Neeltje Radder. Gehuwd op 24-08-1923 te Bergambacht. 

►Beroep: huisschilder, en van 1945 t/m 1966 koster van de Nederlands-Hervormde kerk te Bergambacht. 

Adressen:

1900-1904: Wijk A nr. 15 (geboorte) en kortstondig Wijk G nr. 4 (bij grootouders) te Stolwijk

1904-1906: Wijk C nr. 67 te Stolwijk

1906-1917: Nieuwstraat 225b, Voorstraat 277 en de Fransestraat 257c te Ameide (ZH)

1917-1923: Hoofdstraat 16/18 (postkantoor) te Bergambacht.

15-11-1923: Inwonend bij schoonouders Ravensberg.

02-01-1930: De Meent in Bergambacht.

07-10-1934: Hoofdstraat 16.

Circa 1936: Wijk B nr. 191 

Circa 1936: 1 jaar Capellelaan, Ammerstol.

30-11-1937: Wijk C nr. 235 (Raadhuisstraat, naast café 't Centrum) te Bergambacht.

09-10-1939: Wijk C nr. 170 (Hoofdstraat 18) te Bergambacht.

19-09-1951: Voorstraat 2 (kosterswoning) te Bergambacht.

19-08-1966: Hoofdstraat 16 (linkerzijde van dubbel woonhuis/oude postkantoor) te Bergambacht.

10-10-1984: Hoofdstraat 12 te Bergambacht.

 

Vijf kinderen van Abraham en Maria Johanna:

2.1. Cornelis Anker, *05-02-1924 Bergambacht, +13-03-2004 Tiel. 

Gehuwd met Martha Johanna Uittenbogaard, *24-12-1926 Stolwijk, +21-12-1995 Utrecht.

► Werkzaam bij de PTT.

Gehuwd, drie kinderen.

2.2. Willem Jacobus Anker, *30-07-1927 Bergambacht, +16-10-2016 Voorthuizen. 

Gehuwd, twee kinderen.

2.3. Kind Anker (m), 

Gehuwd, twee kinderen.

2.4. Klaas Anker, *07-10-1934 Bergambacht, +08-02-1992 Bergambacht. 

Gehuwd, drie kinderen. 

2.5. Jan Cornelis Anker , *17-12-1937 Bergambacht, +28-01-1989 Rotterdam. 

Gehuwd, twee kinderen. 

 

 
Derde generatie


Cornelis Anker, *05-02-1878 Stolwijk  +01-01-1939 R'dam (Kralingseveer). Zoon van Abraham Anker en Dirkje van Eck. 

Gehuwd (1) op 15-06-1900 te Stolwijk met Neeltje Johanna Anker *21-12-1872 Stolwijk, +21-02-1919 Bergambacht. Dochter van Jan Anker en Lena Slappendel, voor haar huwelijk was Neeltje Johanna dienstbode in Stolwijk. 

► Cornelis en Neeltje Johanna waren geen naaste familie. Er was sprake van een tiende graads verwantschap. Zie ook stamreeks Anker II. 

Gehuwd (2) op 22-04-1920 te Bergambacht met Willemina van Zoest  *12-12-1881 Bergambacht, +08-10-1968 Rotterdam. Dochter van Willem Hugo van Zoest en Maria Blanken.

 

Cornelis werd in 1878 als boerenzoon te Stolwijk geboren maar koos uiteindelijk voor de zekerheid van het werken voor de overheid. Hij werd kantoorhouder der PTT (1917-1939) maar was daarvoor ook kortstondig werkzaam als boerenwerkman (1898), koopmansbediende (1900), pakhuisknecht (1900) en postbode/brievenbesteller (1902-1917). Cornelis werd voor militaire dienst ingelijfd op 01-03-1898 en na 1905 werd hij ingedeeld bij de Landweer. Zijn lichaamskenmerken waren: lengte: 1.713 meter, ogen: bruin, neus: gewoon en haar: blond. In 1900 trouwde Cornelis met Neeltje Johanna Anker, ook afkomstig uit Stolwijk, en hoewel ze dezelfde achternaam hebben waren ze geen directe familie. Er was sprake van een tiende graad verwantschap. In 1902 kwam hij als postbode in dienst bij de PTT en was werkzaam als postbode en brievenbesteller te Stolwijk, Gouda en Nieuwerkerk a/d IJssel. In 1906 nam hij een grote beslissing en vertrok uit Stolwijk. Hij verhuisde met zijn gezin naar het Lekdorp Ameide in de Alblasserwaard en was daar vervolgens elf jaar met veel plezier werkzaam als postbode en brievenbesteller. In Ameide werd hij ook penningmeester van de zangvereniging Kunstliefde en Vriendschap. In 1917 kreeg hij de mogelijkheid om brievengaarder (Kantoorhouder van een hulppostkantoor) te worden in Bergambacht. Dit was destijds een grote promotie, zowel financieel als in maatschappelijke status. Het jaar 1919 was een trieste periode voor het gezin Anker want moeder Neeltje Johanna kwam na een ziekbed te overlijden. Ruim een jaar later hertrouwde Cornelis met Willemina van Zoest en veranderde zijn functie bij de PTT  van brievengaarder in 'Kantoorhouder der Postdienst' . In 1930 werd Cornelis overgeplaatst van Bergambacht naar Kralingsche Veer (onder Rotterdam). In 1938 kreeg hij een Koninklijke onderscheiding; de ere medaille in zilver. Enkele maanden later in 1939 kwam Cornelis Anker plotseling te overlijden en nam zijn jongste zoon Jan Cornelis de functie 'kantoorhouder der PTT' te Kralingsche Veer over van zijn vader. Vele nazaten van Cornelis waren later ook werkzaam bij de PTT. Cornelis was graag gezien vanwege zijn zonnige karakter en werd geprezen om zijn toewijding, behulpzaamheid, ijver en opgewektheid. Hij was erg ambitieus en in een krantenartikel werd beschreven dat hij "zeer nauwkeurig" was en eiste van het personeel onder hem "een zeer precies vervullen van plichten".


Adressen:

1878: geboren in het huis nummer 168 te Stolwijk.

1900: Wijk A nummer 15 te Stolwijk.

1904-1906: Wijk C nummer 67 te Stolwijk.

1906-1917: Nieuwstraat 225b, Voorstraat 277 en de Fransestraat 257c te Ameide (ZH).

1917-1930: Hoofdstraat 16-18 (postkantoor) te Bergambacht.

1930-1939: Schaardijk 348 (postkantoor) te Kralingscheveer, Rotterdam.

 

Drie kinderen van Cornelis en Neeltje Johanna:

3.1. Abraham Anker, *12-12-1900 te Stolwijk, + 25-12-1987 Bergambacht.

3.2. Lena Anker, *24-05-1904 te Stolwijk, + 09-07-1904 Stolwijk.

3.3. Jan Cornelis Anker, *05-02-1913 Ameide, +15-03-1978 Capelle a/d IJssel. 

Gehuwd 10-05-1939 R'dam met Lena Anker (nicht), *23-06-1917 R'dam, +02-10-2002 R'dam. Dochter van Johannis Anker en Maria Cornelia Schouten.

► Jan Cornelis volgde in 1939 zijn vader op als Kantoorhouder der PTT te Kralingscheveer.

Vier kinderen.

 

Vierde generatie


Abraham Anker, *21-10-1843 Stolwijk,  +19-12-1926 Stolwijk. Zoon van Jan Anker en Neeltje van Eck. 

Gehuwd met Dirkje van Eck *21-09-1843 Stolwijk, + 28-01-1924 Stolwijk. Dochter van Abraham van Eck en Dirkje Koolwijk. Gehuwd 13-03-1868 te Stolwijk. 

 

Abraham Anker was een kleine landbouwer. Het oude uitgebreide bezit van de familie in Schoonouwen (Stolwijk) was tijdens het leven van Abraham en zijn vader Jan Anker verloren gegaan. Abraham werd geboren in 1843 en hij was de enige zoon van Jan Anker en Neeltje van Eck die een oudere leeftijd zou bereiken. Hij werd dan ook in 1862 vrijgesteld van militaire dienstplicht wegens te zijn; "enige wettige zoon". Mogelijk was hij hard nodig op het boerenbedrijf want ten tijde van de keuring voor militaire dienst was vader Jan al overleden en waren er geen broers meer om te helpen. Hij huwde zijn nicht Dirkje van Eck op 13 maart 1868 te Stolwijk (op dezelfde dag als zijn zus Neeltje) en samen kregen ze zeven kinderen. Dirkje van Eck groeide samen met haar broer Abraham op bij de grootouders van Eck. Na het overlijden van haar moeder en het hertrouwen van haar vader met Aaltje v/der Ruijt was er blijkbaar geen plaats meer voor haar. Tussen 1850 en 1860 was Dirkje van Eck 'schoolleerlinge'. Abraham Anker was de laatste in een rij van drie opeenvolgende Ankers die trouwden met een van Eck te Stolwijk. Hiermee eindigde een nauwe band tussen de familie Anker en van Eck in Stolwijk die nagenoeg de hele negentiende-eeuw heeft bestaan. Abraham was van beroep landbouwer/akkerbouwer/bouwman/boerenwerkman. Hij volgde zijn vader op in het boerenbedrijf maar in tegenstelling tot zijn voorouders was er geen sprake meer van een grootschalig boerenbedrijf. Het oude bezit van de familie rond Stolwijk (een eeuw eerder nog aanzienlijk) was inmiddels versnipperd als gevolg van scheiding en verdeling van boedels, verkoop, en zelfs emigratie. Het boerenbedrijf van Abraham was kleinschalig. Vanaf circa 1892 bewoonde hij met zijn gezin het huis op het huidige adres Goudscheweg 82 te Stolwijk. Dit huis had hij in eigendom en daarnaast had hij tot op hoge leeftijd twee stukken akkerland in eigendom waar hij zijn beroep van akkerbouwer kon uitoefenen. Op oudere leeftijd werd hij nog geconfronteerd met de aanleg van het trace van de spoorlijn Schoonhoven - Gouda, dat voor het huis langs kwam. 

► Abraham Anker en Dirkje van Eck waren volle neef/nicht van elkaar.  


Adressen:

1843-1868: Dorp 131a te Stolwijk; voor ca. 1845 was dit vermoedelijk huis nr. 126 (omnummering?), 

1868: Huis nr.153 te Stolwijk, 

01-05-1868: Benedenkerk 168b; waarschijnlijk is huis nr. 153 hetzelfde adres als Benedenkerk 168 (omnummering?), 

1869-1874: Benedenkerk 168 te Stolwijk, 

1874: Huisnummer 196 te Stolwijk; twijfelachtig (?), 

1875-1878: Benedenkerk 168 te Stolwijk, 

1890-ca. 1894: Benedenkerk, wijk C nr. 2 te Stolwijk, 

1890-ca. 1894: Benedenkerk, wijk C nr. 3 te Stolwijk, 

Ca. 1894-1924/1926: Goudseweg 82 te Stolwijk.

► Abraham was circa 1901 de buurman van Aaltje van Meijeren, de halfzus van Abraham's vader Jan (dus een half-tante).


Zeven kinderen van Abraham en Dirkje:

4.1. Dirkje Anker, *13-09-1868 Stolwijk, +18-08-1937 Lekkerkerk. 

Gehuwd (1) 25-01-1895 te Stolwijk met Cornelis Zaanen, *ca.1872, +18-01-1905 Bergambacht. 

► Dirkje had een stiefdochter uit het eerste huwelijk van Cornelis Zaanen met Aartje van Vliet (Cornelia Zaanen, geb. 10-12-1890 Bergambacht, geh. met Teunis van Wijnen).

Gehuwd (2) 24-01-1906 te Lekkerkerk met Cornelis Stuijt, *04-01-1858 Lekkerkerk, +07-01-1929 Lekkerkerk.

►Cornelis Stuijt was eerder gehuwd met M. Schoonderwoerd en C. den Uijl.

► Dirkje Anker was voor haar huwelijk werkzaam als dienstbode; tot 27-01-1893: bij bouwman A.C. Both te Stolwijk, vanaf 27-01-1893: Haastrecht (C67), 02-01-1895: naar Stolwijk

Kinderen uit (1):

4.1.1. Abraham Zaanen, *04-08-1902 Bergambacht, +27-02-1985. 

Gehuwd 04-01-1929 Bergambacht met Aagje Bak, *08-02-1904, +13-10-1953.

Kinderen:

4.1.1.1. Cornelis Zaanen, *16-11-1931 Lekkerkerk, +22-09-2003 Lekkerkerk

4.1.1.2. Maagje Zaanen, *04-10-1933 Lekkerkerk, +11-12-2020, 

Gehuwd met Peter Johan Kamhoot. 

 

4.1.2. Aaltje Zaanen, *14-11-1895 Bergambacht, +15-04-1989 Hansweert. 

Gehuwd 03-06-1920 te Lekkerkerk met Tijs Cornelis Boon, *24-10-1892 Lekkerkerk, +31-10-1978 Hansweert.

4.1.2.1. C.D. Boon

4.1.2.2. Jan Boon, +21-12-1994 Hansweert.

► Tijs Cornelis was Timmerman

 

Kinderen uit (2):

4.1.3. Adriaantje Dirkje Stuijt, *25-11-1907 Lekkerkerk. 

Gehuwd 12-09-1929 te Lekkerkerk met Jan den Boer, *ca.1906, +07-11-1948 Gouda.

 

4.2. Neeltje Anker (Neel), *22-03-1871 Stolwijk, +24-02-1945 Bergambacht. 

Gehuwd 28-08-1896 Stolwijk met Arie Casteleijn, *08-04-1871 Bergambacht, +28-01-1942 Bergambacht. Zoon van Bastiaan Casteleijn en Cornelia Hoffland.

► Voor haar huwelijk was Neeltje werkzaam als dienstbode: tot jan.1892: bij bouwman A.C. Both te Stolwijk, 1892-1894: bij landbouwer Hendrik Uittenbogaart te Haastrecht (C37), Vanaf 21-02-1894: een half jaar bij broodbakker Jan van Elk te Stolwijk. Vanaf aug.1894: Bergambacht.

Kinderen:

I. Cornelia Casteleijn, *11-12-1896 Bergambacht, +23-03-1978 Bergambacht. 

Gehuwd 20-06-1929 Bergambacht met Teunis de Boom, *03-05-1895 Nieuwpoort, +07-01-1976 Bergambacht.

 

II. Dirkje Casteleijn, *13-04-1898 Bergambacht, +14-06-1981. 

Gehuwd 22-03-1926 Bergambacht met Klaas van den Heuvel, *01-05-1898 Bergambacht, +07-06-1964 Bergambacht.

Twee kinderen:

I. Klaas van den Heuvel, *21-03-1928 Hilligersberg, +14-07-2001

II. Arie van den Heuvel, *21-03-1928 Hilligersberg. 

 

4.3. Jan Cornelis Anker, *07-10-1872 Stolwijk, +14-04-1952 Beverwijk. 

Gehuwd 13-10-1905 te Stolwijk met Margaretha Oudshoorn, *21-11-1880 R'dam, +04-04-1916 Gouda.

► Jan Cornelis was timmerman (o) en Margaretha was tijdens haar huwelijk van beroep 'modiste'.

► In 1914 wonende te Stolwijk: Wijk G nummer 6.

Zes kinderen:

4.3.1. Adriana Dirkje (Sjaan) Anker, *04-12-1906 Stolwijk, +18-01-1999 Gouda. 

Gehuwd 20-06-1930 Stolwijk met Jan Dekker, *01-12-1906 Waddinxveen, +14-10-1973 Gouda.

Vier kinderen. 

 

4.3.2. Abraham Anker, *29-03-1908 Stolwijk, +06-02-1944 Stolwijk. 

Gehuwd 22-07-1938 Stolwijk met Willempje Teuntje Mudde, *16-09-1912 Lekkerkerk, +18-04-1991 Lekkerkerk. 

► Willempje Teuntje Mudde hertrouwde met Cornelis Theodorus Steenkamer, *21-11-1914 Boskoop, +14-08-1984 Lekkerkerk. 

Kind: 

4.3.2.1. Arie Anker, *13-01-1939 Stolwijk, +16-10-2003 Gouda. 

Gehuwd; kinderen?

 

4.3.3. Dirkje Janna Anker,*11-05-1911 Stolwijk, +05-10-1986 Beverwijk. 

Gehuwd 03-07-1931 Stolwijk met Hendrikus Oosterom, *05-05-1902 Jaarsveld, +21-05-1974 Gouda.

► 03-10-1931: Wonende Korte stoep nr. 1 te Lekkerkerk.

Twee kinderen. 

 

4.3.4. Leendert Christiaan Anker, *26-04-1912 Stolwijk, +31-03-2006 Gouda. 

Gehuwd (1) 13-05-1953 te Beverwijk met Maartje Kleijn, *09-11-1910 Assendelft, +17-03-1964 Beverwijk. 

Gehuwd (2) 07-02-1966 te Beverwijk met Johanna de Jong, *20-04-1918 Gouda.

Kinderen (?).

 

4.3.5. Jan Anker, *1914, +10-04-1914 Stolwijk (vier weken oud).

 

4.3.6. Janna Margaretha Anker, *29-05-1915 Gouda, +23-09-1983. 

Gehuwd met Arie de Jong, *26-12-1915, +30-05-2006.

 

4.4. Abraham Anker, *08-03-1874 Stolwijk, +12-08-1874 Stolwijk. 

 

4.5. Cornelis Anker, *18-04-1875 Stolwijk, +10-07-1875 Stolwijk. 

 

4.6. Jannigje Anker (Jans), *15-12-1876 Stolwijk, +02-10-1941 Lekkerkerk. 

Gehuwd 26-04-1907 te Stolwijk met Dirk van Middelkoop, *ca.1876 Tienhoven, +01-09-1924 Tienhoven. 

► Voor haar huwelijk was Jannigje werkzaam als dienstbode bij koopman/kerkorganist Pieter Kroon (Wijk A, nr.2). 

► Dirk van Middelkoop was landbouwer. 

► Jannigje woonde tussen 1907 en 1924 in Tienhoven (bij Ameide).Ze had het echter nooit helemaal naar haar zin in Tienhoven. Na het overlijden van haar man in 1924 keerde ze terug naar haar geboorteplaats Stolwijk en leefde weer helemaal op (familieoverlevering).

Kind:

4.6.1. Francina van Middelkoop, *19-03-1908 Tienhoven, +27-10-1999, Gehuwd met Teunis Rietkerk, *04-05-1905, +16-02-1989.

Twee kinderen.

 

4.7. Cornelis Anker, *05-02-1878 Stolwijk, +01-01-1939 R'dam (Kralingschveer).

 

 

 


 

Vijfde generatie


Jan Anker, *06-10-1809 Stolwijk, +01-10-1860 Stolwijk. Zoon van Cornelis Anker en Celia van Eck. 

Gehuwd met Neeltje van Eck *18-08-1807 Stolwijk, +22-05-1890 Stolwijk. Dochter van Abraham van Eck en Jannigje Baas. Jan en Neeltje zijn gehuwd op 04-10-1828 Stolwijk, getuige was Jan's stiefvader Arie van Meijeren.

 

Jan Anker werd geboren op vrijdag 6 oktober 1809 te Kort Schoonouwen nr. 2 te Stolwijk (huidige lokatie Schoonouwenseweg 15/15a). Jan heeft zijn vader Cornelis nauwelijks gekend want op 3-jarige leeftijd kwam hij al te overlijden. De periode 1811-1813 was een trieste periode voor het gezin want naast zijn vader verloor hij ook nog twee broers. Deze periode was sowieso een slechte periode voor heel Holland want Napoleon heerst en wankelt. Jan's moeder Celia van Eck hertrouwde in 1816 met de boerenknecht Arie van Meijeren die al op de boerderij werkte. Dus Jan groeide grotendeels op met stiefvader Arie van Meijeren. Voor de militaire dienstplicht werd Jan in 1828 vrijgesteld, zijn signalement was als volgt; lengte:1.74 meter, aangezicht: ovaal, voorhoofd: breed, ogen: bruin, neus: spits, mond:ordinair (gewoon), kin: spits, haar en wenkbrauwen: blond, en geen merkbare tekenen. In 1828 huwde Jan Anker zijn nicht Neeltje van Eck en stiefvader Arie van Meijeren was een getuige. Jan Anker was de tweede in een rij van drie opeenvolgende Ankers die trouwden met een van Eck uit Stolwijk (zie de pagina: Anker - van Eck relaties). Samen kregen ze 13 kinderen waarvan er 7 binnen het eerste levensjaar stierven, de laatste drie werden dood geboren. In 1835 verkocht Jan samen met zijn broers en zussen hun kindsdeel uit de boedel (beschreven in 1813) aan moeder Celia van Eck en stiefvader Arie van Meijeren. Er was natuurlijk een probleem. Wie zou de hofstede op Kort Schoonouwen nr. 2 overnemen om het boerenbedrijf voort te zetten; de zonen Anker uit het eerste huwelijk of de zonen van Meijeren uit het huidige huwelijk. Blijkbaar kwam men tot de slotsom dat de kinderen van Meijeren het bezit zouden gaan voortzetten, alleen hadden de kinderen Anker natuurlijk wel recht op een kindsdeel. Hiermee eindigde echter wel het bezit van de familie Anker op Kort Schoonouwen 2. 

Jan was 'bouwman' (behalve in 1835 werkman) en dat was zoiets als een zelfstandig landbouwer of boer. Dit kon heel kleinschalig zijn maar ook grote boeren met meerdere hofsteden en landerijen werden gezien als 'bouwman'. Het waren in ieder geval zelfstandigen. Jan zette het bedrijf van zijn vader niet voort zoals vaak gebruikelijk was. Dit waarschijnlijk als gevolg van de verkoop van zijn kindsdeel in 1835. Met deze verkoop en zijn vertrek uit Schoonouwen (1842) kwam er een einde aan de grootschalige boerenbedrijven van mijn voorouders Anker. Het eerdere bezit was versnipperd als gevolg van scheiding en verdeling van boedels, verkoop, en zelfs emigratie. In de jaren 1833, 1836, 1838 woonde Jan Anker met zijn gezin in het huis nummer 126 te Stolwijk, dit was het adres van Jan's zwager en Neeltje's broer 'bouwman' Abraham van Eck. Jan woonde toen dus in bij zijn zwager. Tussen 1838 en 1842 woonde het gezin te Lang Schoonouwen nr. 5 (naast de 'Willemshoeve'). Jan Anker huurde deze hofstede van zijn oom Arie Kz Anker. Rond 1843 ging het gezin weer terug naar zwager Abraham van Eck op adres: huis nr.126 te Stolwijk. Na het hertrouwen van zwager Abraham met Aaltje v/der Ruijt in 1844 verhuisde het stel naar nr.173. Jan en Neeltje bleven wonen op nummer 126. Op dat moment woonde het echtpaar Arij van Eck en Johanna van Eck (zwager/neef/nicht van Jan en Neeltje) ook op nr.126. In 1846 woonden Jan Anker en Neeltje op adres Dorp 131a te Stolwijk. Mogelijk zijn de adressen huis nr.126 en Dorp 131 hetzelfde adres (omnummering?) want zwager/neef/nicht Arie en Johanna van Eck woonden ook nog steeds op dat adres. Het jaar 1860 was een triest jaar voor de familie. Op 13 mei overleed oudste zoon Cornelis op 22-jarige leeftijd (hij had een zwak gestel en een borstkwaal) en 1 oktober kwam ook vader Jan Anker te overlijden. Na 1860 kregen meerdere klein-en achterkleinkinderen de naam Jan Cornelis; deze kinderen werden direct of indirect vernoemd naar de overleden vader (Jan) en zoon (Cornelis) in 1860. Dit geeft wel aan dat het overlijden van vader en zoon de familie diep had geraakt. Na 1860 was er nog maar één zoon (Abraham) die het boerenbedrijf kon voortzetten. 


► Jan Anker en Neeltje van Eck waren volle neef/nicht van elkaar. 

► Weduwe Neeltje van Eck bleef na 1860 werkzaam als veehoudster (BR 1860-1880) en woonde vanaf 01-05-1868 te Benedenkerk 168a, samen met haar dochter Weintje Anker en schoonzoon Gerrit Macdaniël. De laatste jaren was ze 'zonder beroep'. 

► Na het overlijden van haar man Jan Anker kwam ze op gegeven moment in het bezit van flinke sommen geld en een woonhuis. Dit kreeg ze na de verdeling van boedels binnen de familiekring. Het is bijzonder te noemen dat een weduwe na het overlijden van haar man een hogere welstand wist te verwerven. Bij het overlijden van Neeltje van Eck was er een positief saldo van 14.835 gulden. Dat was een aanzienlijk bedrag. Negenhonderd gulden daarvan was voor het voorste gedeelte van een huis te Stolwijk: sectie B, nr. 1555 en 1558. Verder had ze meerdere obligaties ten bate van Rusland. 

► Waarschijnlijk was het overlijden van Neeltje het gevolg van een ziekte, aangezien er sprake was van een verschuldigd bedrag bij de plaatselijke geneesheer. 


Adressen: 

> 1809: Kort Schoonouwen 2 te Stolwijk, 

1833-1838: Huis nr.126 te Stolwijk, 

1838-1842: Lang Schoonouwen 5 te Stolwijk, naast de 'Willemshoeve' (huidig adres nr. 50); Jan huurde deze hofstede van zijn oom Arie Kz Anker, 

1842-1845: Huis nr. 126 te Stolwijk, 

1846-1857: Dorp 131a te Stolwijk (mogelijk is dit hetzelfde adres als huis nr. 126), 

1860: Huis nr. 153 te Stolwijk (later werd dit Benedenkerk 168)


► In 1840 was dienstbode Pietertje Burger (toekomstig echtgenoot van Gerrit Alblas), 17 jaar oud, inwonend bij het gezin Jan Anker in Lang Schoonouwen nr 5.


Dertien kinderen van Jan en Neeltje:

5.1. Celia Anker, *13-02-1829 Stolwijk, +08-07-1829 Stolwijk. 

 

5.2. Celia Anker, *11-11-1831 Stolwijk,+23-11-1901 Gouda. 

Gehuwd 15-12-1855 Stolwijk met Jan de Bruijn. *10-11-1833 Moordrecht, +30-11-1908 Gouda

Kinderen:

5.2.1. Neeltje de Bruijn, *ca. 1859, +05-11-1860 Gouda

5.2.2. Jan Cornelis de Bruijn, *1862 Gouda, +16-06-1863 Gouda

5.2.3. Jan Cornelis de Bruijn, *19-06-1864 Gouda. 

Gehuwd (1) 17-09-1884 te Gouda met Evertje Schnitger, *08-01-1860 Barsingerhorn, +11-09-1915 Gouda (echtsch. 01-03-1912 A'dam). 

Gehuwd (2) 10-07-1912 te A'dam met Antje Bogaart, *08-04-1881 A'dam.

► Jan Cornelis was in 1912 vuurstoker (mogelijk bij de koopvaardij)

5.2.4. Abraham de Bruijn, *ca.1867, +21-03-1868 Gouda

 

5.3. Cornelis Anker, *01-05-1833 Stolwijk, +20-12-1833 Stolwijk. 

5.4. Jannigje Anker, *29-12-1834 Stolwijk, +04-09-1835 Stolwijk. 

5.5. Jannigje Anker, *13-08-1836 Stolwijk, +05-01-1837 Stolwijk. 

5.6. Cornelis Anker, *14-01-1838 Stolwijk,+13-05-1860 Stolwijk. 

► Beroep bij overlijden: boerenwerkman. 

► De gezondheid van Cornelis werd beoordeeld als 'gebrekkig'. Hij had een zwak gestel en een borstkwaal.

 

5.7. Jannigje Anker, *06-07-1839 Stolwijk, +19-01-1913 Bergambacht. 

Gehuwd § 09-01-1866 te Stolwijk met Jacob de Deugd, *26-06-1839 Bergambacht, +08-03-1910 Bergambacht

Kinderen:

5.7.1. Anna de Deugd, *01-10-1868 Stolwijk, +23-11-1877 Bergambacht

5.7.2. Jan Cornelis de Deugd, *22-10-1870 Bergambacht, +30-04-1909 Bergambacht. 

Gehuwd 30-04-1891 te Bergambacht met Neeltje Verkaik, *21-11-1870 Bergambacht, +22-02-1908 Bergambacht

5.7.3. Neeltje de Deugd, *09-03-1872 Bergambacht, +27-10-1961 Bergambacht. 

Gehuwd 08-01-1892 te Bergambacht met Leendert Honkoop, *10-02-1867 Stolwijk, +16-12-1948 Delft

5.7.4. Lidia de Deugd, *07-11-1873 Bergambacht. 

Gehuwd 22-01-1897 te Bergambacht met Aart Berger, *21-03-1872 Stolwijk

5.7.5. Wijntje de Deugd, *09-11-1874 Bergambacht, +23-06-1898 Bergambacht

5.7.6. Schilleman de Deugd, *30-03-1876 Bergambacht, +30-04-1936 Groot-Ammers. 

Gehuwd 22-02-1901 te Bergambacht met Maaike Muilwijk *21-11-1873 Oud-Alblas, +03-11-1923 Bergambacht

5.7.7. Jacoba Anna de Deugd, *03-07-1879 Bergambacht, +09-08-1879 Bergambacht

5.7.8. Anna Jacoba de Deugd, *03-07-1879 Bergambacht, +26-02-1933 Utrecht. 

Gehuwd 24-11-1899 te Bergambacht met Gijsbert den Oudsten, *19-07-1876 Lopik, +18-03-1929 Krimpen a/d IJssel

► Echtscheiding 09-07-1913 Arrondissementsrechtbank Rotterdam

5.7.9. Jacoba de Deugd, *19-12-1881 Bergambacht. 

Gehuwd 27-12-1901 te Bergambacht met Cornelis van Kooten, *22-01-1880 Ridderkerk, +27-02-1950 Ridderkerk

 

5.8. Neeltje Anker, *28-07-1840 Stolwijk,+20-02-1926 Stolwijk. 

Gehuwd 13-03-1868 te Stolwijk met Klaas Oudenes, *19-11-1836 Vlist, +19-11-1914 Stolwijk

► Neeltje is op dezelfde dag getrouwd als haar broer Abraham

Kinderen:

5.8.1. Neeltje Oudenes, *25-01-1869 Stolwijk. 

Gehuwd 22-12-1891 Stolwijk met Dirk Stoppelenburg, *Ca.1866 Stolwijk

5.8.2. Frank Oudenes, *10-07-1878 Stolwijk, +16-07-1878 Stolwijk

 

5.9. Abraham Anker, *21-10-1843 Stolwijk, +19-12-1926 Stolwijk.

 

5.10. Weintje Anker, *22-09-1846 Stolwijk, +23-01-1917 Stolwijk. 

Gehuwd 15-03-1878 te Stolwijk met Gerrit Macdaniël, *07-09-1851 Zuidbroek, +29-01-1917 Stolwijk. 

► Gerrit was timmerman. ► 1860-1880: Benedenkerk 168a

 Kinderen van Wijntje en Gerrit:

5.10.1. Jan Macdaniël, *03-03-1879 Stolwijk, +1969 Stolwijk. 

Gehuwd 04-03-1910 te Ameide met Marrigje Oosterom, *10-11-1882 Polsbroek.

Geen kinderen. ► Jan was timmerman en actief lid van de kaatsvereniging te Stolwijk. 

5.10.2. Gerrit Macdaniël, *27-04-1880 Stolwijk, +13-05-1894 Stolwijk

5.10.3. Cornelis Macdaniël, *07-11-1881 Stolwijk, +23-04-1882 Stolwijk

5.10.4. Cornelis Macdaniël,  *05-07-1883 Stolwijk, +25-02-1885 Stolwijk

5.10.5. Geertje Macdaniël, *24-08-1884 Stolwijk, 13-02-1959 Stolwijk. 

Gehuwd 04-03-1911 te Stolwijk met Cornelis Molenaar, *circa 1884, +23-02-1939 te Stolwijk

5.10.6. Neeltje Macdaniël, *27-10-1885 Stolwijk,+09-08-1948 Amersfoort (won. te Stolwijk). 

Gehuwd met Adrianus Lommerde, *ca 1883 te Bergambacht

5.10.7. Cornelis Macdaniël, *24-02-1887 Stolwijk, +10-01-1936 Stolwijk

 

5.11. Kind Anker (v), *29-04-1848 Stolwijk, levenloos. 

► Geboren 04.00 uur

 

5.12. Kind Anker (v), *24-09-1849 Stolwijk, levenloos. 

►Tweeling met 13 ↓, (geboren 19.00 uur)

 

5.13. Kind Anker (v), *24-09-1849 Stolwijk, levenloos.

► Tweeling met 12 ↑, (geboren 19.30 uur)

 

  


 

Zesde generatie


Cornelis Anker, ged. 27-11-1768 Stolwijk, +31-08-1813 Stolwijk. Zoon v. Klaas Anker en Neeltje Louwense Stuurman. 

Gehuwd april 1796 te Stolwijk met Celia van Eck, ged.17-04-1774 Stolwijk, +14-07-1863 Stolwijk. Dochter v. Gerrit van Eck en Jannigje Jacobse Kloot.

 

► Cornelis werd in 1768 te Stolwijk geboren en gedoopt. Hij was de zoon van Klaas Anker en Neeltje Stuurman. Hij huwde in 1796 Selia van Eck en het impost op het huwelijk bedroeg samen 30 gulden (beiden 15 ingebracht), dit duidt op een goede welstand. Cornelis Anker was de eerste in een rij van drie opeenvolgende Ankers die trouwden met een van Eck uit Stolwijk. In tegenstelling tot zijn zoon en kleinzoon (die beiden hun nicht huwden) was er geen bloedverwantschap tussen Cornelis Anker en Selia van Eck. Na het huwelijk in 1796 verhuisden Cornelis en Selia naar Haastrecht en daar werden ook hun eerste 5 kinderen geboren. Op 02-05-1805 kwam het gezin terug naar Stolwijk en hoogstwaarschijnlijk had dit te maken met het overlijden van vader Klaas in 1804 en de scheiding en verdeling van diens boedel. Het gezin van Cornelis en Selia ging wonen op de hofstede van wijlen vader Klaas op Kort Schoonouwen nr. 2 te Stolwijk (huidige lokatie Schoonouwenseweg 15/15a). Te Stolwijk werden vervolgens nog vijf kinderen geboren en uiteindelijk zouden ze in totaal tien kinderen krijgen. De periode 1811-1813 was een trieste periode voor het gezin; zonen Klaas en Cornelis jr. kwamen beiden te overlijden in deze periode en Cornelis zelf kwam ook jong te overlijden op 44-jarige leeftijd en werd maandag 06-09-1813 begraven in het familiegraf van zijn schoonvader Gerrit Wz. van Eck in de NH kerk te Stolwijk (graf nr. 165, zesde regel van het zuiden af). Cornelis was net als zijn voorouders 'bouwman' en dat was zoiets als een zelfstandig landbouwer/boer. Dit kon heel kleinschalig zijn maar ook grote boeren met meerdere hofsteden en landerijen werden gezien als 'bouwman'. Het waren in ieder geval zelfstandigen. Cornelis Anker profiteerde nog volop van de nalatenschap van het uitgebreide bezit van landerijen en hofsteden dat vader Klaas en zijn grootvader Willem Ariens Ancker in eigendom hadden rondom Stolwijk. In de boedelbeschrijving uit 1814 (n.a.v. zijn overlijden) komt duidelijk naar voren dat ook het boerenbedrijf van Cornelis Anker grootschalig was net als dat van zijn voorvaderen. De boedelbeschrijving benoemt alles van waarde dat in- en rondom het huis aanwezig was. Zoals o.a. 58 kazen (96 gulden), 16 koeien en 4 vaarsen (1.000 gulden), 4 pinken en een stier (70 gulden), 20.000 pond hooi (100 gulden), 2 paarden (84 gulden), 1 zogvarken (14 gulden), 1 wagen en 2 karren, en er was voor 372 gulden aan bossen hennep aanwezig. Het bezit was verder een hofstede op Kort Schoonouwen nr. 2 te Stolwijk (huidig adres nr. 15) met 24 morgen wei/hooi/hennep en houtland. Het totale vermogen was 2.031 gulden en er waren geen schulden. Er was dus inderdaad sprake van een aanzienlijk boerenbedrijf waarbij de nadruk waarschijnlijk lag op het verbouwen van hennep. De veeteelt was nodig om de hennep te kunnen bemesten. De kosten van het overlijden en begraven bedroegen in totaal 200 gulden en dat was een behoorlijk groot bedrag. Na het overlijden van Cornelis Anker in 1813 bleef Selia met de kinderen op de boerderij wonen en werd oom Arie Anker toeziend voogd over de kinderen. In 1816 hertrouwde Selia met de boerenknecht die al op de boerderij werkte; de 17 jaar jongere Arie van Meijeren. Samen kregen ze nog twee kinderen; 

Aaltje van Meijeren, *20-12-1819 Stolwijk, +12-01-1902 Stolwijk 

Klaas van Meijeren, *09-08-1816 Stolwijk, +05-12-1891 Stolwijk 

Dit waren dus een halfbroer-en zus van de kinderen Anker.

In 1835 verkochten de kinderen Anker hun kindsdeel uit de boedel (beschreven in 1814) aan moeder Selia van Eck en stiefvader Arie van Meijeren. Hiermee eindigt het verdere bezit van de familie Anker op Kort Schoonouwen nummer 2. In 1857 werd er recht tegenover deze hofstede een nieuwe boerderij gebouwd en in de muur van de huidige authentieke boerderij (Schoonouwenseweg 60) is nog steeds een nauwelijks leesbare gevelsteen zichtbaar van de legging van de eerste steen. "Eerste steen gelegd door S. van Eck 1857". Op de adressen Kort Schoonouwen nummer 2, 2a en 3 woonden rond deze tijd de kinderen van Arie en Selia. Arie van Meijeren kwam in 1861 te overlijden en Selia in 1863, beiden op Kort Schoonouwen nummer 2a.

► Selia wordt ook wel geschreven als 'Celia'.


Adressen: 

1768-1796: Lang Schoonouwen nr. 4 ('De Willemshoeve'), 

1796-1804: Haastrecht (adres onbekend), 

1804-1813: Kort Schoonouwen 2 te Stolwijk (huidig adres Schoonouwenseweg 15).


Tien kinderen van Cornelis en Celia:

6.1. Klaas Anker, *12-12-1796 Haastrecht,+13-04-1811 Stolwijk. 

► Peetmoeder van Klaas Anker was Lena van den Heuvel.

 

6.2. Jannetje Anker, *26-08-1798 Haastrecht,+03-09-1846 Berkenwoude. 

Gehuwd 06-04-1816 met Cornelis van Wijngaarden, *13-03-1794 Stolwijk, +14-12-1875 Stolwijk.

► Peetmoeder van Jannetje Anker was Wijntje van Eck. 

► Circa 1823 zijn Jannetje en Cornelis verhuisd naar Berkenwoude en kregen samen 10 kinderen.

 

6.3. Gerrit Anker, *17-03-1800 Haastrecht, +17-08-1856 Stolwijk. 

Gehuwd 21-04-1827 Stolwijk met Krijntje Blonk, *15-11-1803 Stolwijk, +06-05-1862 Stolwijk.

► Peetmoeder van Gerrit Anker was Wijntje van Eck. 

► Wonende Beyersche nr.217 (BR 1850-1860). 

► Wonende Beyersche nr.205 (1840). 

► Gerrit was bouwman.

Kinderen:

6.3.1. Bastiaantje Anker, *21-11-1826 Stolwijk. 

Gehuwd 05-04-1850 Stolwijk met Laurens Zuidbroek.

6.3.2. Cornelis Anker,*30-10-1829 Stolwijk, +15-11-1892 Stolwijk. 

Gehuwd (1) 07-04-1860 Stolwijk met Willemijntje van Dam 

Gehuwd (2) ca. 1874 Oudshoorn met Cornelia de Bruin

6.3.3. Celia Anker, *04-09-1831 Stolwijk, +07-07-1905 Stolwijk. 

Gehuwd 28-04-1860 Stolwijk met Jacob Verburg.

6.3.4. Krijntje Anker, *17-12-1834 Stolwijk, +11-06-1863 Berkenwoude. 

Gehuwd 29-12-1855 Stolwijk met Arie Palsgraaf.

6.3.5. Jacoba Cornelia Anker, *28-07-1839 Stolwijk, +10-08-1872 Stolwijk. 

Gehuwd 21-06-1862 Stolwijk met Arie Ooms.

6.3.6. Klaas Anker,*07-07-1844 Stolwijk. 

Gehuwd 13-12-1862 Stolwijk met Anna Verkaik, *07-11-1839 Berkenwoude.

6.3.7. Jacob Anker,*02-06-1846 Stolwijk, +09-07-1927 Leiderdorp. 

Gehuwd 23-07-1864 Stolwijk met Margje van Dam, *26-08-1841 Stolwijk.

 

6.4. Neeltje Anker, *14-12-1801 Haastrecht,+09-12-1867 Breukelen-Nijenrode. 

Gehuwd 09-02-1822 Stolwijk met Cornelis Verdoold, *19-09-1798 Streefkerk.

► Peetmoeder van Neeltje Anker was Lena Anker.

Kinderen:

6.4.1. Willem Verdoold, *20-08-1822 Brandwijk, +11-10-1868 R'dam. 

Gehuwd (1) met Neeltje Bakker 

Gehuwd (2) met Arendiena de Ruiter.

6.4.2. Cornelis Verdoold, *ca.1827, +05-09-1863 R'dam. 

Gehuwd met Bastiaantje de Blom.

6.4.3. Trijntje Verdoold, *ca.1828 Bergambacht, +22-09-1924 Beverwijk. 

Gehuwd (1) Cornelis Mattheus Reijers 

Gehuwd (2) met Jasper Kist.

 

6.5. Willem Anker, *19-11-1803 Haastrecht, +20-10-1848 Kamerik. 

Gehuwd 21-03-1834 Rietveld met Marrigje Antonys Costerus, *26-08-1808 Rietveld, +04-02-1876 Rietveld.

Kinderen:

6.5.1. Cornelis Anker, *07-05-1834 Rietveld, +13-04-1858 Kamerik.

6.5.2. Aaltje Anker, *10-08-1835 Kamerik, +02-01-1836 Rietveld.

6.5.3. Aaltje Anker, *28-07-1836 Rietveld, +12-02-1857 Kamerik.

6.5.4. Celia Anker, *15-11-1837 Rietveld, +02-08-1916 Kamerik. 

Gehuwd 08-02-1861 Kamerik met Cornelis Aalbert Mourik, *15-02-1808 Kamerik, +ca. 1900 Kamerik.

6.5.5. Antje Anker, *06-02-1839 Rietveld, +07-03-1864 Kamerik.

6.5.6. Elisabeth Anker, *26-04-1840 Rietveld. 

Gehuwd 28-02-1862 Kamerik met Hendrik van Vliet, *ca.1827 Benschop.

6.5.7. Arie Anker, *18-06-1841 Kamerik, +24-11-1914 Zevenhuizen. 

Gehuwd 11-07-1873 Zevenhuizen met Neeltje Klomp, *14-10-1846 Capelle a/d IJssel, +13-07-1884 Zevenhuizen.

6.5.8. Marrigje Anker, *14-10-1842 Kamerik, +12-01-1914 Zwammerdam. 

Gehuwd 01-11-1867 Kamerik met Gerrit van Waay, *28-10-1819 Kamerik.

6.5.9. Willemina Anker, *10-12-1844 Kamerik, +17-02-1871 Rietveld.

6.5.10. Antonie Nicolaas Anker, *06-01-1846 Kamerik, +ca.1893. 

Gehuwd met Leentje Dekker, *ca.1841 Rozenburg, kasteleines.

6.5.11. Jan Anker, *18-10-1847 Kamerik, +23-01-1850 Kamerik. 

 

6.6. Cornelis Anker, *19-08-1805 Stolwijk, +03-11-1813 Stolwijk. 

 

6.7. Celia Anker, *22-03-1807 Stolwijk, +09-04-1834 Stolwijk. 

► Tot haar overlijden heeft Celia ingewoond bij haar moeder en stiefvader op Kort Schoonouwen 2.

 

6.8. Lena Anker, *31-03-1808 Stolwijk, +10-05-1885 Papekop. 

Gehuwd met Jan Uithol, *25-12-1813 Linschoten.

 

6.9. Jan Anker, *06-10-1809 Stolwijk, +01-10-1860 Stolwijk. 

 

6.10. Neeltje Anker, *01-04-1811 Stolwijk, +20-02-1859 Waarder. 

Gehuwd 10-01-1835 Stolwijk met Bastiaan de Groot, *11-01-1811 Bergambacht.

 

*Opvallend in bovenstaand gezin zijn de 2 Neeltjes.

 

 

 
Zevende generatie


Klaas Anker, ged. 22-05-1727 Stolwijk, +03-02-1804 Stolwijk. Zoon van Willem Ariensz Anker en Lena Claasse van der Neut. 

Gehuwd 05-03-1756 te Stolwijk met Neeltje Lourisse Stierman, *22-06-1727 Blokland (onder Ottoland), +02-03-1796 Stolwijk. Dochter van Lauris Jansz Stierman, +11-03-1765 Stolwijk en Neeltje Claasd. van Houwelingen.

 

► Klaas Anker werd geboren in 1727 en werd gedoopt op hemelvaartsdag van dat jaar. Klaas was de oudste zoon van vader Willem Ariens Anker en samen met zijn twee broers Dirk en Hendrik zou Klaas zorgen voor vele Anker nakomelingen te Stolwijk. Enkele decennia eerder waren vader Willem Ariens en diens tante Theuntje Ancker nog de enige Ankers te Stolwijk, maar vanaf de generatie van Klaas zou de familie zich flink uitbreiden. Klaas Anker trouwde op vrijdag 05 maart 1756 met Neeltje Lourisse Stuurman uit Blokland en het impost op het huwelijk bedroeg voor samen 12 gulden. Klaas en zijn vrouw Neeltje woonden na 1778 te Lang Schoonouwen nummer 4 te Stolwijk (huidig adres: Schoonouwenseweg 50/52 "De Willemshoeve'). Voor die tijd woonde hij met zijn gezin waarschijnlijk ook in Schoonouwen en mogelijk op dit zelfde adres. Zijn beroep was 'bouwman' en dat was zoiets als een zelfstandig landbouwer of boer. Dit kon heel kleinschalig zijn maar ook grote boeren met meerdere hofsteden en landerijen werden gezien als 'bouwman'. Het waren in ieder geval zelfstandigen en in het geval van Klaas Anker was er sprake van een grootschalig boerenbedrijf. Klaas profiteerde (net als zijn broers en zus) flink van het opgebouwde bezit van zijn vader Willem Ariens Anker want diens nalatenschap was voor die tijd bovenmodaal. In 1778 kreeg Klaas uit die nalatenschap van zijn vader via verloting de Hofstede Lang Schoonouwen nr. 4 en diverse landerijen rondom Stolwijk. De totale grote was: circa 50 morgen (hectare) bestaande uit: 1 Hofstede, 3 bargen, 3 schuren, 2 loodsen, weiland, hooiland, hennipland en grientland. Enkele jaren later in 1783 kocht Klaas nog een hofstede te Kort Schoonouwen inclusief circa 18 hectare land van Aart D. Boer. In 1796 overleed zijn vrouw Neeltje Lourisse Stuurman en ze werd begraven in de NH kerk Stolwijk. (Graf nr. 102, 3e regel van het zuiden af, gemerkt: Claas Eldertsen). Het graf toebehorende aan Thomas Blom (zwager). Acht jaar later in 1804 overleed Klaas en werd begraven in de NH kerk te Stolwijk (Graf nr. 287, 11e regel van het zuiden af). Het graf toebehorende aan de kerk. Het impost op het overlijden van Klaas en Neeltje bedroeg voor ieder 15 gulden, dit duidt op een goede welstand van beiden. Na het overlijden van Klaas Anker werden de onroerende goederen verdeeld onder de zonen Arie en Cornelis. In de volgende generaties zou het bezit van de familie Anker versnipperen als gevolg van scheiding en verdeling van boedels, verkoop, en zelfs emigratie.


Adres: 1727- 804: Lang Schoonouwen nr. 4 te Stolwijk ('De Willemshoeve').

 

Acht kinderen van Klaas en Neeltje:

7.1. Lena Anker, Ged.04-07-1756 Stolwijk, +19-01-1845 Stolwijk. 

Gehuwd met Arij Teunis van den Heuvel, ged.11-04-1751 Stolwijk, +07-01-1843 Stolwijk.

Kinderen:

7.1.1. Teunis van den Heuvel, ged. 22-09-1776 Stolwijk.

7.1.2. Klaas van den Heuvel, ged. 21-09-1777 Stolwijk, +16-11-1798 Stolwijk.

► Klaas is begraven in de NH kerk Stolwijk, graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanuit het zuiden bij de consistoriedeur (familiegraf Dionys/Anker).

7.1.3. Teunis van den Heuvel, ged. 07-02-1779 Stolwijk.

7.1.4. Teunis van den Heuvel, ged. 17-02-1780 Stolwijk.

7.1.5. Neeltje van den Heuvel, ged. 19-05-1782 Stolwijk. 

7.1.6. Teunis van den Heuvel, ged. 15-06-1783 Stolwijk.

7.1.7. Willem van den Heuvel, ged. 26-06-1785 Stolwijk.

7.1.8. Margje van den Heuvel, ged. 28-01-1787, +05-07-1855 Stolwijk. 

Gehuwd § met Willem Dekker (neef).

7.1.9. Teunis van den Heuvel, ged. 13-01-1790 Stolwijk.

7.1.10. Neeltje van den Heuvel, ged. 04-01-1792 Stolwijk. 

7.1.11. Teunis van den Heuvel, ged. 12-03-1794 Stolwijk.

 

7.2. Willem Anker, Ged.25-06-1758 Stolwijk, +28-02-1764 Stolwijk.  

► Impost op het overlijden was Pro Deo.

 

7.3. Neeltje Anker, Ged.13-04-1760 Stolwijk, +25-08-1792. 

Gehuwd 23-11-1777 Stolwijk met Maarten Arijsz Dekker, ged.08-12-1748 Berkenwoude, +14-04-1825 Stolwijk. 

Kinderen:

7.3.1. Arij Dekker, ged. 22-02-1778 Stolwijk, + xx-02-1790 Stolwijk. 

7.3.2. Neeltje Dekker, ged. 26-12-1779 Stolwijk, +08-02-1859 Berkenwoude. 

Gehuwd 11-12-1796 Stolwijk met Brand van Eijk, *22-11-1772 Stolwijk.

7.3.3. Klaas Dekker, ged. 29-07-1781, +22-09-1847 Stolwijk.

7.3.4. Gerrit Dekker, ged.10-08-1783 Stolwijk, +19-06-1864 Stolwijk. 

Gehuwd 18-03-1810 Gouderak met Engeltje van Elk, *Willige Langerak, +13-04-1861 Stolwijk.

7.3.5. Willem Dekker, ged. 25-09-1785 Stolwijk, +26-05-1857 Stolwijk. 

Gehuwd met Margje van den Heuvel (nicht).

7.3.6. Jannigje Dekker, ged. 14-10-1787 Stolwijk, +08-03-1806 Stolwijk.

7.3.7. Lourens Dekker, *06-03-1789 Stolwijk, +25-08-1855 Stolwijk. 

Gehuwd 23-12-1831 Stolwijk met Maria Vonk.

7.3.8. Arie Dekker, *17-01-1792 Stolwijk, +09-06-1858 Gouderak. 

Gehuwd met Trijntje de Bruijn.

 

7.4. Dirkje Anker, Ged.30-01-1763 Stolwijk, +22-05-1837 Vlist. 

Gehuwd met Abraham Kok, ged.05-05-1754 Groot Ammers.

Kinderen:

7.4.1. Cornelia Kok, *ca.1784, +25-06-1847 Gouda, Gehuwd § met Thomas Vonk.

7.4.2. Klaas Kok, *ca.1786. 

Gehuwd 08-02-1816 Waddinxveen met Gerrigje de Ruijter, *ca.1776 Bloemendaal.

7.4.3. Neeltje Kok, *24-09-1798 Stolwijk, +14-06-1849 Gouda. 

Gehuwd 14-01-1826 Stolwijk met Jan Burger, *ca 1793.

7.4.4. Laurens Kok, *25-10-1803 Stolwijk.

 

7.5. Willem Anker, Ged 24-02-1765 Stolwijk, +13-04-1784 Stolwijk. 

► impost op het overlijden was 6 gulden.

 

7.6. Arie Anker, Ged.19-04-1767 Stolwijk, +29-05-1843 Lopik. 

Gehuwd 28-04-1791 te Stolwijk met Neeltje Kok, *1769 Bergambacht, +29-12-1841 Stolwijk.

► Arie erft de hofstede Lang Schoonouwen nr. 4 ('De Willemshoeve'). 

► In 1831 breidt Arie zijn bezit uit en koopt de hofstede op Lang Schoonouwen nr. 5 inclusief 5 morgen (hectare) land. 

► Impost op het huwelijk was 15 gulden.

Kinderen van Arie en Neeltje:

7.6.1. Klaas Anker, *17-11-1791 Stolwijk, +17-09-1853 Gouderak. 

Gehuwd met Anna van Dam, *ca.1792 Gouderak, +08-12-1861 Gouderak.

 

7.6.2. Willem Anker,*25-09-1795 Stolwijk, +27-04-1796 Stolwijk.

 

7.6.3. Willem Anker, *12-08-1797 Stolwijk, +13-07-1889 South Holland, IL. 

Gehuwd 13-09-1821 Gouderak met Willemijntje van Dam, *01-04-1801 Gouderak, +18-04-1882 South Holland (IL), USA.

► Willem was de laatste Anker wonende te Lang Schoonouwen nr. 4 ('De Willemshoeve'). In 1851 is hij met zijn gezin geëmigreerd naar South Holland, USA. De reden is onduidelijk; ze hadden een grote boerderij en waren 'welgesteld'. Mogelijk i.v.m. geloofsovertuiging of de moord op hun oudste zoon Pieter in 1841, dit veroorzaakte ongetwijfeld veel verdriet. Willem kocht in de USA. 400 acres land voor $400 per acre en stond vermeld als capitalist-financier-mortgage lender. Willem en zijn gezin waren op 16-10-1853 Capitalist Charters Member van de First Reformed Church. In 1870 woonden Willem en zijn vrouw in een huis dat 12.000 dollar waard was. 

Kinderen van Willem en Willemijntje:

7.6.3.1. Pieter Anker, *16-03-1822 Gouderak, +30-09-1841 Gouderak

► Pieter Anker werd neergestoken langs de dijk bij Gouderak. De dader Jan Berger kreeg 6 jaar tuchthuisstraf. Dit incident was het gevolg van vijandigheid tussen inwoners van Gouderak en Stolwijk. Nadat moeder Willemijntje te horen kreeg dat haar zoon was neergestoken, riep ze uit: "zulk een boodschap had ik al lang verwacht"!

7.6.3.2. Kind Anker, *05-04-1823 Gouderak, +09-04-1823 Gouderak

7.6.3.3. Arij Anker, *28-10-1824 Gouderak, +14-11-1894 USA

7.6.3.4. Willem Anker, *06-12-1825 Gouderak, +25-05-1905 USA

7.6.3.5. Geertrui Anker, *23-01-1823 Gouderak, +08-04-1829 Gouderak

7.6.3.6. Klaas Anker, *02-12-1829 Gouderak, +21-04-1830 Gouderak

7.6.3.7. Klaas Anker, *24-12-1830 Gouderak, +11-04-1831 Gouderak

7.6.3.8. Klaas Anker, *30-06-1832 Stolwijk, +14-12-1910 Washington D.C. USA

7.6.3.9. Cornelis Anker, *17-02-1835 Benschop, +19-01-1926 Thornton, Cook County, Illinois, USA

7.6.3.10. Geertrui Anker, *05-11-1836 Stolwijk, +02-06-1920 USA

7.6.3.11. Neeltje Anker, *05-11-1836 Stolwijk, +05-11-1910 USA

7.6.3.12. Johannis Anker, *24-07-1838 Stolwijk, +29-10-1935 USA

7.6.3.13. Pieter Anker, *15-11-1841 Stolwijk, +19-10-1888 USA

7.6.3.14. Jan Anker, *30-01-1843 Stolwijk, +06-03-1843 Stolwijk

7.6.3.15. Jan Anker, *13-08-1844 Stolwijk, +31-08-1841 Stolwijk

 

7.6.4. Cornelis Anker, *02-02-1800 Stolwijk,+17-02-1800 Stolwijk.

 

7.6.5. Neeltje Anker, *20-10-1801 Stolwijk, 

Gehuwd x2-02-1819 Stolwijk met Arie de Graaf, *14-10-1795 Bergambacht.

 

7.6.6. Soetje Anker,*12-02-1807 Stolwijk, +09-09-1808 Stolwijk.

 

7.6.7. Cornelis Anker, Ged. 27-11-1768 Stolwijk, +31-08-1813 Stolwijk.

 

7.6.8. Ariaantje Anker, Ged. 27-06-1773 Stolwijk.

 

 

 

 Achtste generatie


Willem Ariensz Anker, ged. 01-01-1705 Stolwijk, +30-07-1764 Stolwijk. Zoon van Arije Hendriksz Ancker en Marijtje Willems Dionijs. 

Gehuwd met Lena Claasse van der Neut *ca.1706 te Vlist, +06-03-1777 te Stolwijk. Dochter van Claas Leendertsz van der Neut en Dirckje Jansd van Dijk. Gehuwd 23-12-1725 Polsbroek.

 

► Willem Ariensz Anker werd geboren eind december 1704 en werd gedoopt op 01 januari 1705. Anderhalf jaar later in 1706 verloor hij al zijn vader Arije Hendriks Ancker en zijn opa Hendrik Gerrits Ancker. Na het overlijden van de vader van Willem worden in 1712 op voorstel van zijn moeder (kort voor haar eigen overlijden) twee voogden aangesteld, dit waren haar broer Cornelis Willems Dionijs en haar neef Jan Cornelis Dionijs. In deze 'akte van voogdij' gaf ze aan niet zelfstandig voor haar zoon Willem te kunnen zorgen, waarschijnlijk wist ze op dat moment dat ze niet lang meer te leven had. In 1712 kwam dan ook moeder Marijtje Willems Dionijs te overlijden. Willem Ariensz Anker was dus op 7- jarige leeftijd al wees en hij was op dat moment (1712) de enige mannelijke Anker wonende te Stolwijk. Willem Ariensz Anker kan daarom wel gezien worden als een soort 'stamvader' van alle Ankers met oorsprong Stolwijk. 

Dit is het begin van een periode van nauwe verbintenis tussen de familie Dionijs en Willem Ariens Anker. De familie Dionijs was naar verluidt een vermogende familie en dit was mogelijk de basis van het latere bezit van Willem Ariens Anker en zijn nazaten. Willem trouwde in 1725 te Polsbroek met Lena Claasse van der Neut en voor een notaris in Schoonhoven werden de huwelijkse voorwaarden vastgelegd. De huwelijksgetuigen voor Willem Ariens Anker waren zijn voogden Cornelis Willems Dionys en Jan Cornelis Dionys, de huwelijksgetuige voor Lena was stiefvader Glim (of Glijn) Barentse Zuidbroek. Willem en Lena gingen wonen op de hofstede Lang Schoonouwen nummer 4 (Huidig adres: Schoonouwenseweg 50/52, 'De Willemshoeve') te Stolwijk en ze kregen samen acht kinderen. De kinderen Klaas, Dirk en Hendrik zijn de drie zonen die het begin vormen van een sterke groei van de familie Anker te Stolwijk. In 1727 wordt Willem Ariens Anker genoemd als erfgenaam van Cornelis Willems Dionijs (zijn voogd) en in 1736 werd beschreven dat Willem zijn 'meue' Ootje Willems Dionijs moet onderhouden. Dit duidt er op dat Willem in het bezit is gekomen van de nodige financiële middelen, hoogstwaarschijnlijk via een erfenis uit de familie Dionijs. Hij is op dat moment reeds in het bezit van twee hofsteden met circa 30 morgen land in Schoonouwen. Het betreft het tweede en derde huis te Lang Schoonouwen. 

Dat Willem Ariensz Anker een man met enig aanzien was blijkt wel uit het feit dat hij 'gesworene' van Stolwijk was  in de jaren 1736, 1741 en 1760 en daarnaast was hij eigenaar van een graf in de NH kerk te Stolwijk (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur). Gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionys (familiegraf Anker/Dionys). Vanaf halverwege de achttiende eeuw breidt het bezit van Willem zich uit in Kort Schoonouwen, Lang Schoonouwen en Koolwijk; in 1751 kocht hij een hofstede in Lang Schoonouwen, in 1754 een hofstede in Koolwijk met 14 morgen land en daarnaast verwerft hij percelen grond in Bovenkerk en op Beijersche. Het totaal verworven bezit was in 1778 drie hofsteden en circa 80 morgen land. De hennepteelt was een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden en mede oorzaak van zijn vermogen. De gouden eeuw en de achttiende eeuw hadden veel touw en zeil nodig om de Hollandse vloot varende te houden. Veeteelt was waarschijnlijk een noodzakelijke bijzaak om de hennep te kunnen bemesten. 

Willem Ariensz Anker overleed in 1764. Zijn vrouw Lena Claasse van der Neut was in 1776 ongeveer 70 jaar oud en bedacht dat er na haar overlijden wel eens problemen zouden kunnen ontstaan bij de boedelscheiding. Ze had 4 kinderen en 'maar' 3 hofsteden, twee in Schoonouwen en een in Koolwijk. In dat jaar ging ze met de kinderen naar notaris Leendert Boer en liet een akte opmaken met de volgende verkorte inhoud: Er wordt bepaald dat de drie hofsteden naar haar 3 zoons zullen gaan. Dochter Marijtje (Maria) is dan al gehuwd met Thomas Blom en woont in Koolwijk. Marijtje zal 6 morgen (hectare) in Koolwijk gelegen hooi- en hennepland krijgen.Daarnaast krijgt zij 4.000 gulden in contanten en voor haar zes kinderen 6 zilveren ducatons. De zoons dienen de drie hofsteden t.z.t.onderling te verdelen. Een jaar later in 1777 overleed moeder Lena en werd de verdeling een feit in 1778. 

Zoon Klaas kreeg de Hofstede Lang Schoonouwen nr. 4 en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: circa 50 morgen (hectare).

Zoon Hendrik kreeg: de Hofstede Lang Schoonouwen nr. 9 en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: 43 morgen (hectare). 

Zoon Dirk kreeg: de Hofstede te Koolwijk en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: 43 morgen (hectare).

Om overbedeling te voorkomen moest Hendrik aan Dirk 800 gulden betalen, Claes aan Hendrik 1.750 gulden en Claes aan Dirk 2.750 gulden. 

Het impost op het overlijden van Willem en Lena bedroeg resp. 15 en 30 gulden; dit duidt op een hoge mate van welstand van beiden.


Acht kinderen van Willem en Lena:

 8.1. Marijtje (Maria) Anker, Ged.17-02-1726 Stolwijk, +31-12-1798 Stolwijk. 

Gehuwd 06-09-1743 Stolwijk met Thomas Cornelisse Blom, ged. 05-06-1712 Haastrecht, +10-01-1784 Stolwijk.

► Impost op het huwelijk was voor beiden 3 gulden (samen 6). 

► Impost op het overlijden van Thomas Blom was 15 gulden. 

► In 1776 waren Maria en Thomas woonachtig in Koolwijk, Stolwijk. 

► Maria is begraven in de NH kerk Stolwijk op 05-01-1799 (graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur). Graf toebehorende aan vader Willem Anker, gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionijs (familiegraf Anker/Dionijs).

Kinderen:

8.1.1. Cornelis Blom, ged. 22-09-1743 Stolwijk.

8.1.2. Neeltje Blom, ged. 12-09-1745 Stolwijk, +17-06-1748 Berkenwoude.

8.1.3. Jannigje Blom, ged. 24-04-1748 Stolwijk, +09-08-1823 Stolwijk. 

Gehuwd 31-03-1771 Stolwijk met Leendert Gerrits Kool.

8.1.4. Neeltje Blom, ged. 31-08-1749 Berkenwoude, 

Gehuwd 17-04-1768 Stolwijk met Adriaan Cornelisze Vonk.

8.1.5. Cornelis Blom, ged. 28-02-1751 Berkenwoude

8.1.6. Cornelia Blom, ged. 20-08-1752 Stolwijk, +02-08-1753 Stolwijk

8.1.7. Cornelia Blom, ged. 22-09-1754 Stolwijk

8.1.8. Arie Thomasz Blom, +17-11-1766 Stolwijk

 

8.2. Klaas Anker, Ged. 22-05-1727 Stolwijk, +03-02-1804 Stolwijk.

► Klaas kreeg na het overlijden van zijn ouders de hofstede Lang Schoonouwen nr. 4, "De Willemshoeve", totale grote: 50 morgen (hectare).

 

8.3. Neeltje Anker, Ged.22-01-1730 Stolwijk, +15-10-1735 Stolwijk.

 

8.4. Arie Anker, Ged. 04-01-1733 Stolwijk, +19-09-1767 Stolwijk.

 

8.5. Cornelis Anker, Ged. 23-10-1735 Stolwijk, +08-09-1749 Stolwijk.

► Impost op het overlijden van Cornelis was 3 gulden.

 

8.6. Dirk Anker, Ged.30-11-1738 Stolwijk, +18-11-1800 Stolwijk. 

Gehuwd 1767 met Marrigje Prins, +10-05-1809 Stolwijk.

► Dirk kreeg na het overlijden van zijn ouders een hofstede te Koolwijk en diverse landerijen; totale grote: 43 morgen (hectare). 

► Impost op het overlijden van Dirk was 15 gulden (= goed welstand). 

► Marrigje Prins werd begraven in de NH kerk te Stolwijk, graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur (familiegraf Anker/Dionys). 

► Zie verder Anker stamreeks II

 

8.7. Hendrik Anker, Ged.09-07-1740 Stolwijk, +14-06-1742 Stolwijk.

► Impost op het overlijden van Hendrik was 3 gulden.

 

8.8. Hendrik Anker, Ged.16-12-1742 Stolwijk, +17-10-1817 Stolwijk. 

Gehuwd 20-07-1777 Stolwijk met Margje Pieterse Huijsman, *26-12-1749 Stolwijk, +16-08-1816 Stolwijk.

► Hendrik kreeg na het overlijden van zijn ouders de hofstede Lang Schoonouwen nr. 9 (huidige lokatie: Lang Schoonouwen nr. 20) en diverse landerijen rondom Stolwijk. Totale grote: 43 morgen bestaande uit: 1 woonhuis, 2 bargen, 2 schuren, weiland, hooiland, hennipland en grientland. 

► Hendrik Anker en Margje Pieterse Huisman zijn begraven in de NH kerk Stolwijk, graf nr. 23 in het koor, 3e regel vanaf het zuiden bij de consistoriedeur (familiegraf Anker/Dionys). Het graf behorende aan Willem Anker. Gemerkt: Ootje Willems, huisvrouw van Arij Jansse Dionijs.

Kinderen:

8.8.1. Lena Anker, ged.12-04-1778 Stolwijk. 

Gehuwd 11-12-1803 Stolwijk met Zwerus Heijkoop, *Polsbroek.

 

8.8.2. Neeltje Anker, ged.26-02-1780 Stolwijk, +21-02-1821 Stolwijk. 

Gehuwd 29-04-1814 Stolwijk met Frans Schilt,  ged.06-07-1777 Stolwijk, +08-10-1863 Stolwijk.

 

8.8.3. Willem Anker, ged.01-04-1781 Stolwijk, +26-05-1852 Stolwijk. 

Gehuwd 03-04-1808 Stolwijk met Jacoba Berger, *1771 Stolwijk.

► Wonende Lang Schoonouwen nr. 10 (huidig adres Lang Schoonouwen nr. 10)

Kinderen:

8.8.3.1. Margje Anker, *13-06-1809 Stolwijk, +05-09-1880 Berkenwoude

8.8.3.2. Adriaantje Anker, *03-02-1811 Stolwijk, +01-12-1844 Gouderak

8.8.3.3. Hendrik Anker, 08-01-1813 Stolwijk, +08-04-1891 Stolwijk, 

Gehuwd § 02-03-1839 te Bergambacht met Adriana den Hoed

8.8.3.4. Barbara Anker, *28-01-1814 Stolwijk, +03-06-1841 Stolwijk

8.8.3.5. Neeltje Anker, *19-12-1815 Stolwijk, +30-01-1887 Gouda

8.8.3.6. Lena Anker, *12-06-1817 Stolwijk, +09-08-1885 Bergambacht

8.8.3.7. Klaas Anker, *01-10-1818 Stolwijk, +23-06-1857 Stolwijk

8.8.3.8. Elisabeth Anker, *07-02-1820 Stolwijk, +20-03-1885 Stolwijk

8.8.3.9. Willem Anker, *28-07-1824 Stolwijk, +21-08-1881 Stolwijk, 

Gehuwd § met (1) Inge Graveland en (2) Aaltje Verburg 

► Willem kreeg in totaal 21 kinderen uit 2 huwelijken en werd daarom 'Willem met de 20 kinderen" genoemd.

 

8.8.4. Barbara Anker, ged. 03-03-1782 Stolwijk, +06-05-1784 Stolwijk (impost op het overlijden 3 gulden).

 

8.8.5. Ary Anker, ged.12-10-1783 Stolwijk, +22-11-1837 Stolwijk. 

Gehuwd 15-03-1817 Stolwijk met Jannigje Verdoold, *30-04-1797 Berkenwoude, +23-11-1848 Stolwijk. 

 

8.8.6. Cornelis Anker, ged.25-06-1785 Stolwijk, +18-09-1864 Stolwijk. 

Gehuwd met Neeltje Kloot, *30-08-1790 Stolwijk, +27-01-1858 Stolwijk.

 

8.8.7. Barbara Anker, ged.17-02-1788 Stolwijk, +26-05-1788 Stolwijk.

► Impost op het overlijden was 6 gulden

 

8.8.8. L.L. Anker, *02-02-1789 Stolwijk, +02-02-1789 Stolwijk.

 

8.8.9. Ongedoopt kind Anker, *1790, +02-09-1790 Stolwijk

► Impost op het overlijden was 6 gulden

 

 


Negende generatie


Arien/Arije Hendriksz Ancker , ged. 10-10-1677 Goudriaan, +18-06-1706 Stolwijk, Zoon van Hendrick Gerritsz Ancker en Mariechjen Jacobs Boonstoppel (of Buul). 

Gehuwd met Marijtje Willems Dionijs, *1682 Stolwijk, +22-04-1712 Stolwijk. Dochter van Willem Ariensz.Dionys en Duifje Willems Ouderkerck. Gehuwd 01-07-1703 Stolwijk.

 

► Arije Hendriksz Ancker werd geboren in Goudriaan en op 10 oktober 1677 werd hij daar gedoopt. Voor zover bekend had hij een jong overleden oudere zus Theuntjen (*1675) uit het huwelijk van vader Hendrick Gerrits (Ancker) met zijn moeder Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul) en er was nog een halfzusje, ook genaamd Teuntje (1695), uit het tweede huwelijk van vader Hendrick Gerrits (Ancker) met Maria Jans. Arije had 5 halfbroertjes en zusjes uit een eerder huwelijk van zijn moeder met Dirk Cornelisz. Zijn moeder Mariechjen kwam uit de welgestelde familie Boonstoppel (Buul) uit Polsbroek en grootvader Jacob Bastiaans Boonstoppel (Buul) was daar burgemeester, schoutsman, schepen en bouwman. 

Na het overlijden van moeder Mariechjen hertrouwde zijn vader met Maria Jans en kreeg Arije in 1695 nog een halfzusje genaamd Theuntje. Het feit dat dit zusje dezelfde naam krijgt als oudere zus Theuntjen uit 1675 doet vermoeden zij was overleden. Tot het overlijden van zijn moeder Mariechjen woonde het gezin in Polsbroek en Goudriaan en rond het overlijden van Mariechjen (circa 1683) woonden ze aan de Vlist. Nadat zijn vader hertrouwde met Maria (Marijtje) Jans verhuisden ze in 1694 van Polsbroek naar Schoonouwen in Stolwijk en kwamen te wonen in het huis naast gemeentesecretaris Haack. 

Arije Hendriksz Ancker trouwde op 1 juli 1703 te Stolwijk met Marijtje Willems Dionijs. De familie Dionijs was naar verluidt een welgestelde familie en het latere vermogen van zoon Willem was vermoedelijk hieraan te danken. Arije Hendricksz Ancker en Marijtje Willems Dionijs woonden te Lang Schoonouwen nummer 4 in Stolwijk (huidig adres: Schoonouwenseweg 50/52, "De Willemshoeve") en kregen daar twee kinderen; Marijtje (*1703) en Willem (*1704). Dochter Marijtje kwam jong te overlijden en zoon Willem bleef als enig kind over. Vader Arije Hendriks Ancker kwam ook jong te overlijden. In 1706, op 28-jarige leeftijd, nog geen twee jaar na de geboorte van zoon Willem. Enkele jaren later in 1712 stelt weduwe Marijtje Willems Dionijs voor om 2 voogden aan te stellen over minderjarige zoon Willem. Deze 2 voogden waren haar broer Cornelis Willems Dionijs en neef Jan Cornelis Dionijs. Vermoedelijk voelde ze haar overlijden aankomen want twee weken later overlijdt moeder Marijtje Willems Dionijs. Zoon Willem was hierdoor op 7-jarige leeftijd al een wees. Op dat moment was zoon Willem de enige mannelijke Anker te Stolwijk en tussen 1706 en 1727 hing de voortzetting van onze Anker stamboom dan ook aan een zijden draadje. 

 

Twee kinderen van Arije en Marijtje:

9.1. Marijtje Anker, Ged. 12-08-1703 Stolwijk, +12-08-1703 Stolwijk

► Getuigen: de vader en Marrigje Willems

 

9.2. Willem Anker, Ged. 01-01-1705 Stolwijk, +26-07-1764 Stolwijk. 

► Getuigen: de vader en Trijntje Willemse Dionijs 

► Willem was op een gegeven moment de enige mannelijke Anker in Stolwijk. 

 

 

 

Tiende generatie


Hendrick Gerritsz (Ancker), ged. 27-12-1643 Goudriaan, +27-03-1706 Stolwijk. Zoon van Gerrit Jans en Theuntje Ariens. 

Gehuwd (1) op 11-06-1672 Goudriaan met Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul), *ca.1630. Dochter v. Jacob Bastiaans Boonstoppel (Buul) en Aaltje Willemsdr. 

Gehuwd (2) met Maria Jans, +na 1719. 

 

► Hendrik Gerritsz (Ancker) werd geboren in Goudriaan in de Alblasserwaard. In 1672 trouwde hij met Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul), zij was de weduwe van Dirk Cornelisz en ze had al vijf kinderen uit dat huwelijk. Tijdens zijn huwelijk met Mariechjen Jacobs Boonstoppel (Buul) in 1672 woonden ze te Zuid-Polsboek en Hendrik Gerritsz schoonvader Jacob Bastiaans Boonstoppel (Buul) was in Polsbroek schoutsman, schepen, burgemeester en bouwman. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat er sprake was van een behoorlijke welstand want Hendrick Gerritsz was dus getrouwd met de dochter van de burgemeester. De twee kinderen Theuntjen (1675) en Arije (1677) werden geboren in Goudriaan, dus blijkbaar zijn ze op een gegeven moment weer terug gegaan naar Goudriaan. In 1683 was Hendrik Gerritsz weduwnaar na het overlijden van zijn vrouw Mariechjen. Na het overlijden van Mariechjen Jacobs Boonstoppel moest Hendrik Gerrits aan een oom van de kinderen 25 gulden betalen voor elk van de vijf kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw met Dirk Cornelisz. Hij was toen woonachtig in Vlist en Bonrepas. Dit is nog een aanwijzing dat Hendrick Gerritsz een flinke mate van welstand had. Hendrick Gerritsz hertrouwde vervolgens met Maria Jans en omstreeks 1694 vestigt hij zich samen met Maria in Schoonouwen onder Stolwijk op de hofstede naast secretaris Haack. Ze komen dan van Polsbroek. Het stel krijgt nog een dochter Theuntje (1695) te Stolwijk en dat doet vermoeden dat de eerste dochter Theuntjen dan al overleden is. Na het overlijden van Hendrik Gerritsz (Ancker) in 1706 hertrouwde weduwe Maria Jans op 06-02-1707 te Stolwijk met Hendrick Jansse uit Oudewaterse Broeck.


Woonadressen: 

1643; Goudriaan, 

1672; Zuid-Polsbroek, 

1675-1677; Goudriaan, 

1683; Vlist en Bonrepas, 

1695; Stolwijk; Schoonouwen.

 

Uit huwelijk (1):

10.1. Theuntjen Ancker, Ged.16-06-1675 Goudriaan

Getuigen: Gerrit Jans en Pleuntje Gerrits

 

10.2. Arien Hendriksz Ancker, Ged.10-10-1677 Goudriaan, +18-06-1706 Stolwijk. 

► Getuigen: Jan Gerrits en Aantje Buul

 

Uit huwelijk (2):

10.3. Theuntje Ancker, Ged. 29-05-1695 Stolwijk, + na 19-07-1757. 

Gehuwd 19-06-1717 Bergambacht met Cornelis Willems Verham (van der Ham), +08-04-1744 Stolwijk

Getuigen bij de doop van Theuntje: Jan Gerrits (broer van de vader) en Grietje Jans (zuster van de moeder). 

Impost op het overlijden van Cornelis Willems Verham (van der Ham) was Pro Deo.

Acht kinderen:

10.3.1. Neeltje Verham, *19-12-1717 Stolwijk.

Getuige was Marije Jans.

10.3.2. Dirk Verham, *03-05-1722 Stolwijk, + >1763.

10.3.3. Hendrik Verham, *31-10-1723 Stolwijk.

10.3.4. Willem Verham, *02-12-1725 Stolwijk

10.3.5. Marijtje Verham, *16-01-1729 Stolwijk.

Getuige was Maria Jans.

10.3.6. Willem Verham, *15-07-1731 Stolwijk.

10.3.7. Willempje Verham, *01-03-1739 Stolwijk, + voor 1788. 

Gehuwd met Leendert Roos.

10.3.8. Margje Verham, *18-03-1741 Stolwijk, +02-12-1763 Stolwijk.
Elfde generatie


Gerrit Jans, jongeman van Goudriaan, 

Ondertrouw (1) op 21-01-1635 Goudriaan met Metjen Theunis, jd van Hoornaar. 

Gehuwd (2) op 25-08-1641 Goudriaan met Theuntje Ariens, jd van het Achterland.

 

Uit huwelijk (1):

11.1. Jan, Ged.30-12-1635 Goudriaan.

► Getuigen: Jan Cornelis, Aert Theunis en Barbel Dirckx

 

11.2. Theunis, Ged.20-12-1637 Goudriaan.

► Getuigen: Cornelis Theunis, Jacob Ariens en Metjen Jans

 

Uit huwelijk (2):

11.3. Pleuntje Gerrits, Ged. 28-12-1642 Goudriaan.

Getuigen: Ariens Dircks de Soy, Anneken Aelderse en Trientje vrou van A. 

Pleuntje was getuige bij de doop/geboorte van nichtje Theuntjen in 1675 te Goudriaan

 

11.4. Hendrick Gerritsz Ancker, Ged.27-12-1643 Goudriaan.

Getuigen: Arien Jacobs, Herman Claes en Geertje Theunis (Gilles in B.)

 

11.5. Daem Gerrits, Ged.01-03-1648 Goudriaan.

► Getuigen: Arien Floren, Jan Senten en Geertje Theunis

 

11.6. Jan Gerritsz de Ancker , Ged.02-01-1653 Goudriaan. 

Gehuwd 07-04-1680 Goudriaan met Grietjen Jans Schouwvliet. Dochter van Jan Schouwvliet en Sara Jacobs.

► Jan Gerritsz de Ancker is de achternaam gaan voeren vanaf zijn periode in Schoonhoven. Zijn vader gebruikte deze naam nog niet. In Goudriaan zijn geen verwijzingen naar de naam gevonden, wel in Schoonhoven. Verder onderzoek naar het leven van Jan de Ancker maakt misschien meer duidelijk over de herkomst van de naam Anker. 

Grietjen Jans Schouwvliet was weduwe van Gijsbert Hendricks. 

Getuigen bij de doop/geboorte van Jan in 1653: Arien Floren en Trijntje Peeters. 

 Drie kinderen van Jan en Grietjen geboren te Schoonhoven: 

11.6.1. Teuntje de Ancker, *ged. 02-03-1681 Schoonhoven, +02-10-1758 Schoonhoven, 

Gehuwd 18-04-1706 Schoonhoven met Johannes Pieter van Waes, ged. 14-12-1683 Schoonhoven. 

► Getuige bij de doop/geboorte van Teuntje: Hendrick de Ancker. 

► De doop van Teuntje op 2 maart 1681 is de eerst bekende gelegenheid waarbij de naam An(c)ker opduikt.

► Impost op het overlijden van Teuntje was 3 gulden.

Kinderen:

11.6.1.1. Margrita van Waes, ged. 18-04-1706 Schoonhoven.

11.6.1.2.Pieternelletje van Waes, ged. 24-08-1707 Schoonhoven.

11.6.1.3. Pieter van Waes, ged. 15-04-1710 Schoonhoven.

11.6.1.4. Aletta van Waes, ged. 20-08-1713 Schoonhoven.

11.6.1.5. Hendricus van Waes, ged. 07-03-1715 Schoonhoven (getuige: Teuntje Hendrikx).

 

11.6.2. Gerrit de Ancker, ged. *03-11-1682 Schoonhoven, 

Gehuwd voor de kerk op 27-09-1705 te Schoonhoven met Lijsbeth Cornelis van der Stam, j.d. van Gouda. 

► Getuige bij de doop/geboorte: Theunis Gerrits

Kinderen:

11.6.2.1. Jan de Ancker, ged. 14-09-1710 Schoonhoven

11.6.2.2. Cornelis de Ancker, ged. 06-04-1713 Schoonhoven

 

11.6.3. Jan de Ancker, ged. *06-10-1686 Schoonhoven.